Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2307/GB, 16 december 2008, beroep
Uitspraakdatum:16-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2307/GB

Betreft: [klager] datum: 16 december 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. van Stratum, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 september 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis/ISD Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 maart 2000 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard. Op 8 juli 2008 is hij overgeplaatst naar de gevangenis/ISD Nieuw Vosseveld te Vught, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.
Op 20 oktober 2008 is hij overgeplaatst naar de KPO afdeling van het penitentiair selectiecentrum (PSC) te Den Haag.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De bestreden beslissing is onvoldoende gemotiveerd. Aangezien de selectiefunctionaris kennelijk niet over de onderliggende stukken beschikte, is de beslissing tevens onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen. Klager betwist onder meer dat er onvoldoende
afstand zou zijn tussen personeel van de inrichting en hemzelf. Dat er ten onrechte rapportages achterwege zijn gebleven, is onvoldoende gemotiveerd gesteld of gebleken. Klager herkent zich niet in het verwijt dat hij celinspectie zou hebben geweigerd.
Ook overigens is de laatste tijd positief over klager gerapporteerd voor zover het zijn verblijf in de inrichting betreft.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op uitnodiging van de directeur van de gevangenis Zuyderbos heeft eerst een gesprek plaatsgevonden over klagers situatie. Vervolgens is er door de inrichting een selectierapportage opgesteld, waarna de selectiefunctionaris heeft besloten klager over te
plaatsen. De directeur en de selectiefunctionaris hebben, in tegenstelling tot wat klager aangeeft, geconstateerd dat er niet voldoende afstand meer was tussen het personeel en klager. Van een adequate begeleiding was geen sprake meer, waardoor de orde
en de veiligheid in de inrichting in gevaar kwam.
In deze rapportage is ook aangegeven dat klager één van de p.i.w.’ers heeft verboden nog celinspecties bij hem te doen.
De selectiefunctionaris is van mening dat een veranderde werkhouding van het personeel alleen doorbroken kon worden door klager over te plaatsen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis/ISD Nieuw Vosseveld te Vught is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Indien het belang van een ongestoorde tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf en de orde en rust in de inrichting daarmee gediend zijn, kan de selectiefunctionaris besluiten tot de overplaatsing van een gedetineerde. De aanleiding voor de
overplaatsing kan zijn gelegen in een verstoring van de werkrelatie tussen een gedetineerde en het personeel.
Uit het selectieadvies van de inrichting van 15 juli 2008 blijkt dat veel medegedetineerden bang voor klager zijn. Ten opzichte van het personeel vertoont klager manipulerend gedrag. In dit selectieadvies wordt aangegeven dat klager naar aanleiding van
een celinspectie in april 2008 één van de p.i.w.’ers heeft verboden nog celinspecties bij hem te doen.

De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

Voorts merkt de beroepscommissie op dat klager op 20 oktober 2008 is overgeplaatst naar de KPO afdeling van het PSC te Den Haag. Van hieruit wordt verder gewerkt aan het detentieverloop van klager.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 16 december 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven