Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2847/GV, 8 december 2008, beroep
Uitspraakdatum:08-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2847/GV

betreft: [klager] datum: 8 december 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 31 oktober 2008 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager kan zich niet verenigen met de afwijzing van het verzoek om algemeen verlof. Hij is van hem eerder verleende verloven steeds teruggekeerd en daarnaast heeft hij steeds negatief gescoord op de
urinecontroles tijdens zijn detentie.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is een drugsverslaafde persoon die behandeling nodig heeft. Hij is inmiddels aangemeld bij de FPA in Franeker. Uit de rapportage van de inrichting en het advies van de reclassering komt naar voren dat, indien hij thans met verlof zou gaan, de
verleiding voor klager om drugs te gebruiken groot is. Ook klagers eigen broer, waar klager zijn verlof wil doorbrengen, geeft aan daar huiverig voor te zijn. Omdat klager op korte termijn zal worden opgenomen in een kliniek waarbij vrijheden langzaam
worden opgebouwd en klager onder specialistische begeleiding zal staan, is ervoor gekozen klager thans niet met onbegeleid verlof te laten gaan. Klager stelt dat zijn ouders hem, omdat zij niet meer kunnen reizen, niet kunnen bezoeken. Indien een en
ander onderbouwd wordt met medische verklaringen, bestaat er altijd de mogelijkheid van begeleid verlof.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van het huis van bewaring (h.v.b.) Zwolle heeft aangegeven dat er vanuit de inrichting op zich geen sprake is van bezwaren tegen het toekennen van verlof.
Tactus verslavingszorg heeft aangegeven dat klager een behandeling dient te volgen voor zijn (drugs)verslaving en dat het risico van terugval in drugsgebruik bij onbegeleid verlof groot wordt geacht.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 36 maanden met aftrek, wegens – kortweg - Opiumwetdelicten. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 7 augustus 2009.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Uit de inlichtingen van de Staatssecretaris, zulks gelezen in verband met het advies van Tactus verslavingszorg van1 oktober 2008, komt naar voren dat gevreesd moet worden dat klager bij een eventueel onbegeleid verlof zal terugvallen in zijn
(hard)druggebruik. Daarnaast komt uit de inlichtingen en adviezen naar voren dat klager is aangemeld voor plaatsing in een (afkick)kliniek, van waaruit een opbouw van vrijheden zal plaatsvinden. De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde
omstandigheid vooralsnog een forse contra-indicatie vormt voor verlofverlening en dat deze, ondanks de positieve adviezen van de inrichting en het Openbaar Ministerie, een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigt. Derhalve kan de beslissing
van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgrond zoals bedoeld in artikel 4 onder c van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 8 december 2008

secretaris voorzitter

Naar boven