Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1943/GA, 4 december 2008, beroep
Uitspraakdatum:04-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1943/GA

betreft: [klager] datum: 4 december 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 juli 2008 van de beklagcommissie bij de gevangenis Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van genoemde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het blokkeren van alle 0800 en 0900 telefoonnummers.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
In artikel 24 van de European Prison Rules staat:
‘Prisoners shall be allowed to communicate as often as possible by letter, telephone or other forms of communication (-)’.
Uit een artikel in Sancties blijkt dat artikel 24 ook van toepassing is in penitentiaire inrichtingen in Nederland. Telefoonnummers zouden alleen kunnen worden geblokkeerd, indien de directeur kan aangeven dat het in het belang van de handhaving van
de
orde of de veiligheid in de inrichting noodzakelijk is.
Oorspronkelijk heeft klager de klacht als voorzitter van de gedeco ingediend. Toen de beklagcommissie aangaf dat de gedeco niet als zodanig beklag kan instellen, heeft klager gevraagd zijn beklag ook als een individuele klacht te beschouwen.
In artikel 70 van de European Prison Rules staat: ‘Prisoners, individually or as a group, shall have ample opportunity to make requests or complaints to the director of the prison or to any other competent authority’. Ingevolge dit artikel kan de
gedeco
wel beklag instellen bij de beklagcommissie.
Klager is de Nederlandse taal niet machtig. Zijn brieven schrijft hij in het Engels en bij de beklagzittingen wordt Engels gesproken door de beklagcommissie. De uitspraak van de beklagcommissie is in strijd met artikel 67, vierde lid, van de Pbw, nu de
beklagcommissie niet heeft gezorgd voor een vertaling van de uitspraak. Dit is ook in strijd met de artikelen 31, onder 1, en 38, onder 3, van de European Prison Rules.

De unit-directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. De unit-directeur kan zich vinden in de uitspraak van de beklagcommissie en verzoekt het beroep ongegrond te verklaren.
Het 0900-nummer van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is per 1 oktober 2008 voor gedetineerden toegankelijk.

3. De beoordeling
Het beklag is gericht tegen een algemene voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende maatregel. Tegen een dergelijke maatregel staat geen beklag open, behalve indien de maatregel in strijd zou zijn met hogere wet- of regelgeving.
Daarvan is in dit geval geen sprake.

Terzake van een vertaling van de uitspraak van de beklagcommissie dient klager zich tot de directeur te wenden.

Hetgeen overigens in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 4 december 2008

secretaris voorzitter

Naar boven