Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/3080/GV, 3 december 2008, beroep
Uitspraakdatum:03-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/3080/GV

betreft: [klager] datum: 3 december 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K.S. Kort, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 november 2008 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsvrouw, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager wenst een bezoek te brengen aan een persoon met wie hij een hechte relatie heeft en die graag wil dat hij haar bezoekt. Het betreft de partner van zijn broer, die in zeer slechte gezondheid
verkeert.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Incidenteel verlof wordt slechts verleend bij ernstige ziekte van levenspartner, kind of ouder. Hiervan is geen sprake. De beweerde band, te weten dat degene die klager wenst te bezoeken, daadwerkelijk de partner van zijn broer is, is niet aangetoond.
Zo deze band wordt aangetoond, bestaat de mogelijkheid tot een incidenteel verlof onder begeleiding van de dienst vervoer en ondersteuning. Klager of zijn raadsvrouw dient hiertoe een nieuw verzoek in te dienen.

De directeur van de gevangenis/ISD Zoetermeer heeft positief geadviseerd ten aanzien van het verzoek om incidenteel verlof.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van acht jaar en elf maanden met aftrek, wegens diefstal met geweldpleging. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 1 april 2010. Aansluitend dient hij eventueel 200 dagen gijzeling op grond
van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan.

Op grond van artikel 21, eerste lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting kan incidenteel verlof worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk
is. Artikel 22, eerste lid, van de Regeling bepaalt dat voordat het incidenteel verlof wordt verleend voor een bezoek aan een persoon, ten aanzien van de te bezoeken persoon vast dient te staan dat: a. de beweerde band bestaat, b. de relatie hecht is,
en c. de te bezoek persoon geen bezwaar tegen het bezoek heeft.
Zolang de beweerde band niet is komen vast te staan, is niet aan de voorwaarden voldaan en heeft de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, het verzoek kunnen afwijzen.
Het beroep zal mitsdien ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 3 december 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven