Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1099/GA en 08/1183/GA, 28 november 2008, beroep
Uitspraakdatum:28-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

nummer: 08/1099/GA en 08/1183/GA

betreft: [klager] datum: 28 november 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.J. Welvering, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een tweetal uitspraken van 23 april 2008 van de beklagcommissie bij de gevangenis/ISD De Grittenborgh te Hoogeveen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 september 2008, gehouden in de locatie Ooyerhoek te Zutphen, is [...], unit-directeur bij voormelde gevangenis/ISD gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. Klagers raadsman, mr. A.J. Welvering heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen. Hij heeft daarbij om aanhouding van
de behandeling verzocht. Van de behandeling op 30 september 2008 is verslag opgemaakt en dit verslag is aan de unit-directeur, klager en zijn raadsman gezonden en aan de raadsman is de gelegenheid geboden om binnen veertien dagen na verzending van dat
verslag een schriftelijke reactie te geven. De raadsman heeft bij schrijven van 23 oktober 2008 schriftelijk gereageerd.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van – voor zover in beroep aan de orde – het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. het op 26 februari 2008 niet mogen bellen met de raadsman (middels een 0800 nummer van de raadsman) en
b. de blokkering van 0800-telefoonnummers en dan met name het nummer van zijn raadsman.

De beklagcommissie heeft beide klachten ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraken weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt
– zakelijk weergegeven – als volgt schriftelijk toegelicht.
Het beklag onder b ziet op de omstandigheid dat aan klager is geweigerd zijn raadsman te bellen in een lopende strafzaak via een gratis 0800-nummer. Dit nummer is door de gevangenis afgesloten. Daarnaast is klager niet in de gelegenheid gesteld op
andere wijze met zijn raadsman te bellen. De beroepscommissie heeft in een eerdere uitspraak aangegeven dat de weigering van de directeur om een gedetineerde via een 0800-nummer te laten bellen met zijn advocaat, niet onredelijk of onbillijk is. In dat
geval dient wel, als er sprake is van financieel onvermogen, die gedetineerde in de gelegenheid te worden gesteld langs andere weg kosteloos met zijn raadsman contact op te nemen. Klager was tijdens zijn verblijf in De Grittenborgh verwikkeld in een
strafzaak en diende daarover met regelmaat met zijn advocaat, mr. Ausma te Utrecht, telefooncontact op te nemen. Omdat klager daarvoor niet beschikte over toereikende financiële middelen, diende hij met het gratis 0800-nummer van de advocaat te bellen.
Zulks geldt temeer omdat de advocaat geen collect-callgesprekken accepteert. De directeur heeft ter zitting aangegeven dat gedetineerden die geen financiële middelen hebben en willen bellen met hun raadsman, op kosten van de inrichting met de raadsman
mogen bellen. Klager is daartoe echter niet in de gelegenheid gesteld. Om die reden dient dit beklag gegrond te worden verklaard.
Het beklag onder a ziet op de omstandigheid dat klager op 26 februari 2008 niet via een 0800-nummer mocht bellen met de raadsman over een strafzaak. Klager was in de veronderstelling dat hij die dag naar een zitting bij de rechtbank moest en dat er
geen
transport was geregeld. Klager kwam, doordat hij niet gratis mocht bellen, pas na enkele dagen – hij verbleef toen in de landelijke afzonderingsafdeling in Vught – op de hoogte van het feit dat de behandeling was aangehouden door de rechtbank. De
escalatie die heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de weigering om klager te laten bellen had dus feitelijk voorkomen kunnen worden. Klager is van mening dat hij toen kosteloos had moeten mogen telefoneren met de raadsman. Klager ontkent een en
ander op de spits te hebben willen drijven. Het beroep van klager heeft overigens geen betrekking op de naar aanleiding van het belincident aan klager opgelegde ordemaatregel. Die ordemaatregel kan verder buiten beschouwing blijven.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft aangegeven te willen bellen met zijn raadsman in verband met vervoer naar de rechtbank. Uit nader door de directeur uitgevoerd onderzoek is naar voren gekomen dat bij de inrichting toen niets bekend was over een zitting waar klager zou
moeten verschijnen of van een daarvoor geregeld transport. Klager kon op 26 februari 2008 zijn raadsman niet bellen via het 0800-nummer, omdat in de inrichting het bellen van 0800-nummers geblokkeerd is. Klager had wel via reguliere nummers mogen
bellen. De afsluiting van de 0800-nummers is algemeen bekend gemaakt binnen de inrichting. Klager heeft een en ander toen op de spits willen drijven door aan te geven alleen maar via dat 0800-nummer te willen bellen. Indien klager zou hebben aangegeven
dat hij zijn advocaat moest bellen maar daarvoor geen middelen had, had de directeur hem in de gelegenheid gesteld om te bellen. Omdat klager de zaak op de spits dreef en een en ander uit de hand leek te lopen is hij vervolgens overgebracht naar een
afzonderingscel. In de Grittenborgh zijn er – buiten het bellen via de geblokkeerde 0800-nummers – geen beperkingen voor de gedetineerden om de telefoon te gebruiken. Gedetineerden kunnen steeds bellen, er is geen belemmering buiten de 0800-nummers.

3. De beoordeling
Zowel het beklag onder a als onder b moet worden verstaan als gericht tegen de weigering van de directeur om klager in de gelegenheid te stellen te telefoneren met zijn raadsman. Van een algehele weigering is echter geen sprake geweest. Aannemelijk is
dat klager desgevraagd ook kosteloos in de gelegenheid zou zijn gesteld om met zijn raadsman te telefoneren, zij het echter niet via een 0800-nummer. Klager stond daar echter niet voor open, omdat hij het principieel onjuist achtte geen gebruik te
kunnen maken van een 0800-nummer. De beklagen zijn daarom ongegrond. Dat maakt dat het beroep ongegrond moet worden verklaard en dat de uitspraken van de beklagcommissie in zoverre moeten worden bevestigd, met wijziging van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ongegrond en bevestigt – voor zover in beroep aan de orde – de uitspraken van de beklagcommissie, met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, L. Diepenhorst MPA en mr. J. Lamens, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 28 november 2008

secretaris voorzitter

Naar boven