Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2070/GB, 28 november 2008, beroep
Uitspraakdatum:28-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2070/GB

Betreft: [klager] datum: 28 november 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 augustus 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Alphen aan den Rijn ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 22 augustus 2007 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b./ISD Amsterdam. Op 1 juli 2008 is klager geselecteerd voor overplaatsing (als passant ter herselectie) naar het h.v.b. Alphen aan den Rijn. Op 25 juli 2008 is hij geplaatst in de
gevangenis Lelystad, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft aangegeven dat het beroep met name gericht is tegen de beslissing hem te selecteren voor plaatsing in de gevangenis Lelystad. Klager wenste geplaatst te worden in de gevangenis Alphen aan den Rijn. Dit enerzijds omdat hij dan goed
bereikbaar is voor zijn vriendin, die in Zoetermeer woont, en anderzijds omdat het in Alphen aan den Rijn mogelijk is gebruik te maken van een eigen spelcomputer en stereo-installatie, welke voorwerpen klager daar ook voor heeft aangeschaft. Verder
geldt nog dat een overplaatsing naar Lelystad niet nodig is voor de bereikbaarheid voor het Gerechtshof in Amsterdam. Klager weet dat andere gedetineerden in Alphen aan den Rijn mogen blijven, terwijl ook zij door het parket Amsterdam worden vervolgd.
Ook kan klager in Lelystad onvoldoende producten aanschaffen die hij nodig heeft in verband met zijn ziekte (diabetes type 2). In Alphen aan den Rijn waren meer producten voorhanden, welke deels ook door de inrichting werden verstrekt. Ten bewijze van
de woonplaats van klagers vriendin is een huurcontract van de woning overgelegd, waaruit kan blijken dat zij in Zoetermeer woont. Voor haar is het zo goed als onmogelijk hem na werktijd te bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verbleef in het h.v.b./ISD Amsterdam. Door de directeur van dat h.v.b. is een selectievoorstel gedaan. Klager is inmiddels in eerste aanleg veroordeeld en komt daarom in aanmerking voor plaatsing in een gevangenis. Omdat er bij de wijziging van
het dagprogramma van het h.v.b./ISD Amsterdam onrust ontstond, waarbij kennelijk ook klager betrokken was, is haast gemaakt met klagers overplaatsing. In afwachting van een plaatsing in een gevangenis waarvoor een wachtlijst bestond, is klager toen als
passant in het h.v.b. Alphen aan den Rijn geplaatst. Klager heeft bezwaar gemaakt tegen deze overplaatsing en de selectiefunctionaris heeft klager verwezen naar de beklagcommissie van het h.v.b./ISD Amsterdam, omdat de selectiefunctionaris er vanuit
gaat dat de door de directeur verstrekte informatie juist is. Ook is klager in bezwaar gegaan tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Lelystad. Bij de afhandeling van dat bezwaarschrift is ten onrechte aangegeven dat klager in de
gevangenis
Lelystad geplaatst diende te worden omdat hij ingesloten was voor het parket Amsterdam. Dat bezwaar is evenwel terecht ongegrond verklaard, omdat klager weliswaar een voorkeur had voor plaatsing in de gevangenis Alphen aan den Rijn maar voor die
inrichting een lange wachtlijst bestond.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Lelystad is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat er sprake is van twee selectiebeslissingen, twee beslissingen op bezwaar en één beroepschrift. Gelet op de aard en inhoud van het beroepschrift acht de beroepscommissie alleen het beroep gericht tegen de
beslissing klager te plaatsen in de gevangenis Lelystad, mede omdat klagers verblijf in het h.v.b. Alphen aan den Rijn al ten tijde van het indienen van het beroepschrift was geëindigd, thans nog aan de orde. De beroepscommissie zal de
selectiebeslissing van 1 juli 2008 daarom verder buiten beschouwing laten.

4.4. Het beroep van klager ziet met name op de beslissing om klager niet te plaatsen in de gevangenis Alphen aan den Rijn. De selectiefunctionaris heeft aangevoerd dat voor plaatsing in Lelystad is gekozen omdat er voor de gevangenis Alphen aan den
Rijn een lange wachtlijst bestond. Een van de uitgangspunten bij de plaatsing van gedetineerden is voor de selectiefunctionaris een goede benutting van de beschikbare celcapaciteit in de verschillende inrichtingen. Naar het oordeel van de
beroepscommissie heeft de selectiefunctionaris in dit geval dat hiervoor genoemde uitgangspunt zwaarder mogen laten wegen dan de door klager aangevoerde persoonlijke belangen. De reisafstand tussen Lelystad en Zoetermeer is niet van dien aard dat
bezoek
daardoor onmogelijk wordt. Ten aanzien van de overige aangevoerde belangen van klager geldt dat deze – bij gebreke aan een voldoende feitelijke onderbouwing – onvoldoende aannemelijk zijn geworden. Het vorenstaande bezien in onderling verband en
samenhang maakt dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 28 november 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven