Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2161/GM, 28 november 2008, beroep
Uitspraakdatum:28-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2161/GM

betreft: [klager] datum: 28 november 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H. Üzümcü, advocaat te Den Haag, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie Dordrecht van de Detentieboten Zuid-Holland,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 20 augustus 2008 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 oktober 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. H. Üzümcü, gehoord.
De inrichtingsarts verbonden aan de locatie Dordrecht is niet ter zitting te verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het op 15 juli (en 8 augustus) 2008 bij de medisch adviseur ingekomen verzoek om bemiddeling, betreft het niet zorgvuldig behandelen van klagers buikklachten.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Door en namens klager is de klacht als volgt toegelicht.
Klager heeft last van zware buikpijn. Die pijn wordt in combinatie met onjuist voedsel erger. Klager kan niet tegen rijstproducten omdat deze zwaar werken op zijn maag. Dit zou volgens sommige artsen een mogelijk gevolg zijn van vergisting. Door de
medische dienst is ten onrechte geen advies met betrekking tot aangepaste voeding gegeven. Klager kan zich ook niet verenigen met het beleid op de Detentieboot, inhoudende dat aangepaste voeding enkel mogelijk is op medisch advies. Klager is van mening
dat hij zelf die keuze moet mogen maken. Klager verzoekt naast de toekenning van een tegemoetkoming een veroordeling in de kosten. Voorts is nog het volgende aangevoerd. Klager heeft problemen met zijn maag en darmen. Daarvoor heeft hij in eerste
instantie Movicolon verstrekt gekregen. Toen klager aangaf last te krijgen van bijwerkingen, heeft men hem geadviseerd veel water te drinken. Toen klager klachten bleef houden, krijg hij vervolgens lactulosesiroop voorgeschreven. Ook dat middel bleek
uiteindelijk niet te werken. Klager heeft nog steeds last van zijn maag en darmen. Deze problemen zijn ontstaan tijdens zijn verblijf in de detentieboot. Klager verblijft thans in het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn. Ook daar weet de medische
dienst
niet goed hoe met klagers klachten om te gaan. Klager heeft het vermoeden dat zijn klachten (mede) het gevolg zijn van verkeerde medicatie. Klager heeft een heel gevoelig spijsverteringsstelsel. Hij kan niet goed tegen het gebruik van peper en kruiden
in het eten. Om die reden gebruikt hij dat soort zaken zelf nooit. Klager wil graag aangepast eten verstrekt krijgen. Het blijkt dat hij van rijst veel last krijgt. Klager heeft een en ander tijdens zijn verblijf in de detentieboot aangegeven. Men
bleef
hem echter gewoon gekruid eten verstrekken. Klager heeft nog steeds last van een moeilijke stoelgang. Dat gaat op zich beter als hij veel yoghurt of melk drinkt. Klager heeft van dat voedingsprobleem al heel lang last. Hij wil graag een goede oplossing
voor dit probleem. Hij is niet voornemens om gedurende de rest van zijn leven medicijnen te blijven slikken. Klager heeft af en toe last van zijn maag. Mogelijk kan de verstrekking van extra melkproducten tot een verbetering leiden. Het is bekend dat
het eten van bepaalde voedingsproducten vergisting van die producten in de maag kan opleveren. De medische dienst had een en ander al veel eerder moeten onderzoeken. Ook hadden zij aan klager een soort van dieet kunnen voorschrijven op grond waarvan
zou
kunnen worden nagegaan welke producten tot de klachten van klager kunnen leiden.

De inrichtingsarts heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de medisch adviseur, niet nader toegelicht. Dit standpunt luidt als volgt.
Klager is tijdens zijn verblijf op de detentieboot gezien door zowel de artsen als door de verpleegkundigen. Daarbij is aandacht geweest voor zijn (maag)klachten. Die klachten zijn steeds serieus genomen en hem is hiervoor verschillende medicatie
voorgeschreven. Toen klager op 19 juli 2008 aangaf baat te hebben bij het gebruik van lactulose, is hem dit hernieuwd voorgeschreven.

3. De beoordeling
Gelet op de aard van klagers medische klachten, die reeds bij binnenkomst in de locatie Dordrecht bestonden, en gelet hetgeen ook naar voren komt uit zijn medisch dossier, was het geïndiceerd geweest om een meer uitgebreide anamnese bij binnenkomst op
te stellen en om sneller nader onderzoek te (laten) verrichten naar de oorzaak van die klachten. Nu is, althans niet blijkt van enig andere vorm van onderzoek en/of behandeling, slechts getracht met wisselende medicatie klagers klachten op te lossen.
Het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien maakt dat de beroepscommissie tot het oordeel komt dat het medisch handelen van de inrichtingsarts moet worden aangemerkt als onvoldoende zorgvuldig en mitsdien in strijd met de in artikel 28 Pm
neergelegde norm. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard.

De beroepscommissie acht de enkele gegrondverklaring voldoende tegemoetkoming en daarom geen termen aanwezig voor de toekenning van een financiële tegemoetkoming.

Voor zover door en namens klager is verzocht om veroordeling van de inrichtingsarts in de kosten van het geding, geldt dat de Pm die mogelijkheid niet kent.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. M.F. van Brederode - Zwart en drs. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 28 november 2008

secretaris voorzitter

Naar boven