Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2163/GM, 28 november 2008, beroep
Uitspraakdatum:28-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2163/GM

betreft: [klager] datum: 28 november 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H. Üzümcü, advocaat te Den Haag, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie Zaandam van het Detentiecentrum Noord-Holland,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 19 augustus 2008 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 oktober 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klagers raadsman mr. H. Üzümcü en [...], namens de inrichtingsarts.
Klager, van wie geen woon- of verblijfplaats bekend is, is niet kunnen worden opgeroepen om ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 29 juni 2008, betreft het niet dan wel onzorgvuldig behandelen van een huidaandoening.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Namens klager is de klacht als volgt toegelicht.
Klager heeft last van schilferende plekken op zijn benen die zich beginnen te verspreiden over de rest van zijn lichaam. Hij kreeg daarvoor in eerste instantie medicatie verstrekt, maar deze werd hem in een later stadium ontnomen. Hem is ten onrechte
geen informatie verstrekt over de medicatie en verleende zorg. De medisch adviseur heeft nagelaten te controleren of de zorg en medicijnen die hem zijn gegeven, correct waren. Daarnaast is hem niet langer de eerder verstrekte medicatie gegeven. Naast
een tegemoetkoming vraagt klager een kostenveroordeling. De raadsman stelt voorts nog dat het medisch dossier niet aan klager en de raadsman ter inzage is gegeven. Klager en de raadsman hebben wel geprobeerd het dossier via de inrichting te krijgen
maar
dat is niet gelukt. Uiteindelijk heeft de raadsman het medisch dossier door tussenkomst van de beroepscommissie ontvangen. De raadsman geeft aan zich te refereren aan het oordeel beroepscommissie.

Namens de inrichtingsarts is het volgende naar voren gebracht
Klager heeft zijn medisch dossier nooit opgevraagd bij de medische dienst. Hij heeft overigens vanaf de intake gewezen op zijn huidproblemen. De medische dienst is steeds serieus met klagers huidklachten omgegaan. Er is een behandeling ingezet. In het
kader daarvan is hij door een dermatoloog gezien en is hem medicatie verstrekt.

3. De beoordeling
Uit het medisch dossier en uit hetgeen ter zitting naar voren is gebracht kan niet worden geconcludeerd dat de inrichtingsarts onzorgvuldig is geweest bij de behandeling van klagers (huid)aandoening. Zo is vanaf het moment van binnenkomst in het
Detentiecentrum getracht de aandoening te bestrijden met behulp van (verschillende) geneesmiddelen en is klager – toen bleek dat die middelen niet het gewenste effect hadden – ter behandeling doorverwezen naar een dermatoloog. Een en ander is –
blijkens
het medisch dossier – geschied binnen een redelijk tijdsverloop. De beroepscommissie is, het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien, van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in
artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

Voor zover klager heeft verzocht om een veroordeling van de inrichtingsarts in de kosten van het geding, geldt dat de Pm een dergelijke mogelijkheid niet kent.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. M.F. van Brederode - Zwart en drs. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 28 november 2008

secretaris voorzitter

Naar boven