Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1813/JB, 27 november 2008, beroep
Uitspraakdatum:27-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1813/JB

Betreft: [klager] datum: 27 november 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H. Gaasbeek, namens

[...], geboren op [1990], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 17 juli 2008 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de selectiefunctionaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar een normaal beveiligde opvangafdeling van de j.j.i. Het Keerpunt te Cadier en Keer ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak d.d. 19 april 2008 veroordeeld tot de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.).
Klager verbleef sinds 10 september 2007 op een opvangafdeling van de j.j.i. Teylingereind te Sassenheim. Op verzoek van de directeur van Teylingereind heeft de selectiefunctionaris bij beschikking van 2 juni 2008 klager geplaatst op een normaal
beveiligde opvangafdeling van de j.j.i. Het Keerpunt met ingang van 30 mei 2008.
Klager is op 10 juli 2008 aangemeld voor behandeling op een normaal beveiligde behandelafdeling van Het Keerpunt en hij is daar op 11 juli 2008 geplaatst.

3. De standpunten
Namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager betwist het relaas dat hij een groepsgenoot zwaar heeft mishandeld en dat twee andere jeugdigen deze jongen hebben vastgehouden. De overplaatsing heeft dan ook op onjuiste gronden plaatsgevonden. Er worden ten onrechte andere kwesties en
incidenten bij deze beslissing betrokken. De overplaatsing naar Limburg is bijzonder straffend, te meer daar klager uit de regio Kennemerland komt. Door de overplaatsing is klager in een groter isolement geplaatst dan de detentie al doet. Dit kan niet
de bedoeling van de wetgever zijn geweest om op deze manier ook leed toe te voegen. Voorts is klager bang dat zijn behandeling hierdoor vertraging zal ondervinden.
Inmiddels is gebleken dat in Het Keerpunt gestart wordt met de handeling van klager en dat er naar wordt toegewerkt dat klager begin volgend jaar in de Bascule verder zal worden behandeld. Klager is met dit traject akkoord gegaan. Dit traject roep
echter wel vragen op nu zowel de rechtbank als de pro justitia rapportages expliciet hebben gedacht aan een behandeling in De Meeren.
Gezien het voorgaande wordt de klacht uitgebreid en richt het beroep zich ook op de vraag of klager wel adequaat wordt behandeld in de komende periode volgens een goed afgesproken traject en of die behandeling zoveel mogelijk plaatsvindt in
overeenstemming met hetgeen in het rechtbankvonnis met betrekking tot deze behandeling is overwogen en wat door de diverse deskundigen in de procedure is geadviseerd qua behandeling.

De selectiefunctionaris heeft de beslissing als volgt toegelicht.
De directeur van de j.j.i. Teylingereind heeft op 30 mei 2008 verzocht klager over te plaatsen naar aanleiding van een zeer ernstig incident waarbij klager samen met twee andere jongens een groepsgenoot heeft mishandeld. Hierdoor is de orde en
veiligheid in de j.j.i. ernstig in gevaar gebracht.
Klager verbleef op een opvangafdeling in Teylingereind en door deze overplaatsing is geen behandeltraject afgebroken. Klager heeft aangegeven gemotiveerd te zijn voor behandeling binnen de j.j.i. Het Keerpunt. Op 11 juli is klager geplaatst op een
normaal beveiligde behandelafdeling en is met zijn behandeling gestart.
In zijn toelichting van 2 oktober 2008 op het beroepschrift stelt de raadsman dat de klacht wordt uitgebreid met betrekking tot het vastleggen van een adequaat behandeltraject conform de overwegingen van het vonnis van de rechtbank. De j.j.i. heeft de
verantwoordelijkheid over het inhoudelijk gedeelte van het behandeltraject van klager en de selectiefunctionaris heeft daar geen invloed op. Klager dient niet te worden ontvangen in een dergelijke uitbreiding van het beroep.

4. De beoordeling
Het beroepschrift is gericht tegen de ongegrondverklaring van het bezwaar tegen de beslissing tot klagers overplaatsing van de opvangafdeling van de j.j.i. Teylingereind naar de opvangafdeling van de j.j.i. Het Keerpunt.
Vast staat dat de directeur van Teylingereind de selectiefunctionaris een verzoek heeft gedaan tot overplaatsing van klager. De selectiefunctionaris heeft ten tijde van het nemen van de beslissing in redelijkheid op de door de directeur in dat kader
verstrekte inlichtingen mogen afgaan en kunnen beslissen tot klagers overplaatsing.
Uit die inlichtingen komt naar voren dat er sprake is van een vechtpartij, waarbij klager een groepsgenoot heeft mishandeld. Al eerder had klager een correctieplaatsing gekregen wegens agressief gedrag.
De beslissing van de selectiefunctionaris kan daarom, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.

Namens klager is op 22 juli 2008 beroep ingesteld tegen zijn overplaatsing naar de opvangafdeling van de j.j.i. Het Keerpunt. In zijn toelichting op het beroep van 2 oktober 2008 stelt de raadsman dat het beroep wordt uitgebreid en zicht ook richt
tegen
de vraag of klager wel adequaat wordt behandeld. De beroepscommissie is van oordeel indien klager het niet eens is met zijn behandeling in Het Keerpunt hij beroep had moeten instellen tegen de plaatsing op een behandelafdeling van deze inrichting. Zij
zal klager derhalve niet-ontvankelijk verklaren voor zover het beroep gericht is tegen zijn behandelingtraject.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en verklaart klager niet-ontvankelijk voor zover het beroep is gericht op een adequaat behandeltraject.

Aldus gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, voorzitter, mr. H.M.S. Cremers en prof. dr. N.W. Slot, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 27 november 2008

secretaris voorzitter

Naar boven