Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2304/GA, 27 november 2008, beroep
Uitspraakdatum:27-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2304/GA

betreft: [klager] datum: 27 november 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 september 2008 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) De Boschpoort te Breda,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 31 oktober 2008, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij het h.v.b. De Boschpoort.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de oplegging van een ordemaatregel van afzondering in een afzonderingscel voor de duur van negen dagen en de toepassing van geweld bij de overbrenging van klager naar de afzonderingscel.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft – voor zover van belang - in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het is voor de eerste keer dat klager in beklag gaat. Klager wist niet dat hij in beklag kon gaan. De beschikking heeft hij
niet
gekregen. In de afzonderingscel was geen pen en papier aanwezig. Na de afzondering heeft klager geen contact meer gehad met de psycholoog.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het origineel van de schriftelijke mededeling van de opgelegde ordemaatregel is voorhanden bij de inrichting. Op een tweede blad staat aangetekend
wanneer de schriftelijke mededeling aan de gedetineerde wordt uitgereikt. Na negen dagen kreeg klager een opbouwprogramma. Dit hield in dat hij wisselend in de afzonderingscel en op eigen cel kon verblijven. Vanaf de veertiende dag is de afzondering
geheel ten einde. De directeur accepteert de uitspraak van de beklagcommissie omtrent de ontvankelijkheid.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 61, vijfde lid, van de Pbw wordt het klaagschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissing waarover hij zich wenst te beklagen ingediend. Een na afloop van deze termijn
ingediend klaagschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest.

Aan klager is op 25 juni 2008 een ordemaatregel opgelegd. Het klaagschrift is gedateerd op 20 juli 2008 en op 23 juli 2008 door de beklagcommissie ontvangen. Gelet hierop heeft klager te laat beklag ingediend. Voor de beklagcommissie heeft klager
toegegeven een maand te hebben gewacht met het indienen van zijn klaagschrift. Als reden hiervoor heeft klager aangegeven dat hij twee weken in de afzonderingscel heeft verbleven. Daarna moest hij verwerken wat er was gebeurd en vervolgens moest hij
uitzoeken hoe hij beklag kon indienen. Anders dan de beklagcommissie is de beroepscommissie van oordeel dat het vorenstaande geen verschoonbare termijnoverschrijding oplevert. Geenszins is gebleken, bijvoorbeeld uit verklaringen van de
inrichtingspsycholoog, dat de geestelijke toestand van klager hem heeft belet tijdig beklag in te dienen. De beklagcommissie had derhalve klager niet-ontvankelijk moeten verklaren in zijn beklag. Het vorenstaande leidt tot de navolgende beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds en mr. A.T. Bol, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 27 november 2008

secretaris voorzitter

Naar boven