Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2259/GB, 26 november 2008, beroep
Uitspraakdatum:26-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2259/GB

Betreft: [klager] datum: 26 november 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.H.W. Spoelstra, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 augustus 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is op 27 oktober 2008 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar Unit 3 gevangenis BIBA te Den Haag ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 november 2001 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenisunit van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht. Op 4 augustus 2008 is hij overgeplaatst naar Unit 3 BIBA te Den Haag, waar een individueel regime geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is het zat om iedere tien maanden overgeplaatst te worden. Dit is nu al zeven jaar het geval. In Unit 3 van de gevangenis BIBA te Den Haag zijn weinig mogelijkheden. Er zou meer gezondheidszorg zijn, maar dat is er niet. Klager wil wat opbouwen
binnen de grenzen van de gevangenis. Klager wil de rest van zijn leven op één plek doorbrengen. Hij wil naar de gevangenis Veenhuizen omdat daar meer mogelijkheden zijn.
Over de spanningen verklaart klager dat het logisch is dat die ontstaan. Langgestraften krijgen meer voor elkaar dan kortgestraften. Over het luchten verklaart klager dat het personeel zelf regels maakt. Als het boven de 20 graden Celsius werd, mocht
er
één uur extra gelucht worden. Ook bij regen. Als je niet meewilde, werd je dat uur ingesloten en dat wilde klager niet.
Klager heeft in augustus 2008 een open hartoperatie ondergaan. De medische dienst heeft hem niets verteld. Klager kan zich daarvan niet veel herinneren. Na de operatie heeft klager één week in het penitentiair ziekenhuis doorgebracht. Daarna zat hij
drie weken in een inkomstencel in de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht. Zijn cel was namelijk al ontruimd. Klager heeft in de locatie Dordtse Poorten gevraagd welke medicatie hij slikt. Hij slikt twaalf soorten medicijnen. Zij willen hem dat niet
vertellen. Klager kreeg weer gedonder met de medische dienst en dat had hij voor die tijd ook al.
Er is slechts een gering aantal incidenten beschreven. De motivering ‘onderhuidse wrevel bij andere gedetineerden’ en dat piw-ers ‘niet verder kunnen met klager’ zijn geen concrete argumenten. In juli 2008 heeft zich één conflict met een piw-er
voorgedaan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is overgeplaatst omdat de medewerkers en de ondersteunende diensten niet meer verder konden met klager. Ook bij medegedetineerden was onderhuids wrevel ontstaan aangezien door klagers toedoen geen extra luchten kon plaatsvinden in de zomer.
Klager wordt omschreven als een persoon die het uiterste opzoekt in zowel het personeel als medegedetineerden. Gezien de lichamelijke toestand en het feit dat hij niet regelmatig zijn medicatie inneemt en medischè behandeling weigert, is besloten om
klager over te plaatsen naar Unit 3 BIBA te Den Haag. De BIBA kent klager goed en hij is nu dichtbij het penitentiair ziekenhuis geplaatst voor het geval medisch ingrijpen nodig is.

4. De beoordeling
4.1. De Unit 3 BIBA te Den Haag is een gevangenis voor mannen met een individueel regime en een uitgebreid beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Een (al dan niet onherroepelijk) tot gevangenisstraf veroordeelde dient te worden geplaatst in een inrichting met een regime van algehele gemeenschap, tenzij hiervoor op grond van de persoonlijkheid en/of het gedrag van de betrokkene gewichtige
contra-indicaties bestaan. De selectiefunctionaris heeft de omtrent klagers persoonlijkheid en gedrag verstrekte gegevens - mede gezien zijn lichamelijk conditie- welke onder 3.2. samengevat zijn weergegeven, in redelijkheid kunnen aanmerken als een
contra-indicatie in bovenbedoelde zin. Derhalve is de beslissing klager over te plaatsen naar een beveiligde individuele begeleidingsafdeling niet als onredelijk of onbillijk aan te merken. De beroepscommissie beslist derhalve als volgt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 26 november 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven