Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2374/GB, 24 november 2008, beroep
Uitspraakdatum:24-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2374/GB

Betreft: [klager] datum: 24 november 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 september 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar tegen de beslissing hem te plaatsen in de locatie Westlinge te Heerhugowaard.

2. De feiten
Klager is niet gedetineerd. Op 11 februari 2008 is klager opgeroepen zich op 10
maart 2008 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge. Op 20 februari 2008 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Op 2 juni 2008 heeft de selectiefunctionaris besloten klager uitstel te verlenen tot 8
september 2008. Op 9 juni 2008 is klager opgeroepen zich op 8 september 2008 te melden in de b.b.i. van de locatie Westlinge. Op 2 september 2008 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager ontving de oproep om zich op 8 september 2008 te melden in de locatie Westlinge pas begin september. Na ontvangst heeft hij dan ook direct bezwaar aangetekend. Klager is door de rechtbank bij
verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden. Klager had de dagvaarding helaas niet ontvangen. Het gerechtshof heeft klager in hoger beroep opnieuw veroordeeld, echter zonder hem te horen. Klager rekende op vrijspraak en is zonder dat
hem de mogelijkheid is gegeven weerwoord te voeren, veroordeeld. Het bedrijf waar klager voor werkt is het tot nu toe nu toe niet gelukt klagers afwezigheid op te vangen, vanwege het unieke karakter van klagers werk. Klager onderhoudt de contacten met
de Baltische staten. Hij heeft sinds 15 jaar diverse relaties opgebouwd. Dit netwerk kan helaas niet door een ander worden overgenomen. Derden zullen er geen begrip voor hebben als klager ineens vijf maanden afwezig is. Het doen voorkomen dat klager in
het ziekenhuis ligt, is niet geloofwaardig.
Klager is niet in de gelegenheid geweest passende voorzieningen te treffen. Dat gaat niet binnen enkele maanden.
De hoofdverdachte in de strafzaak is bereid een getuigenverklaring af te leggen. Klagers advocaat bereidt een herzieningsprocedure voor bij de Hoge Raad. Een gratieverzoek is in eerste instantie afgewezen, omdat het verzoek te summier is onderbouwd.
Een
tweede gratieverzoek zal op korte termijn worden ingediend.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Gelet op de duur van de aan klager opgelegde straf, is klager op 11 februari 2008 opgeroepen zich op 10 maart 2008 te melden in de b.b.i. van de locatie Westlinge.
Klager heeft hiertegen bezwaar aangetekend en verzocht om uitstel tot na 1 september 2008. Op 9 juni 2008 is aan klager uitstel verleend tot 8 september 2008.
Klager verzoekt in zijn bezwaarschrift van 2 september 2008 tegen de beslissing van 9 juni 2008 om uitstel tot na 1 december 2008, wederom omdat de werkgever klager niet kan missen. Klager is niet-ontvankelijk verklaard in dit bezwaar, omdat dit buiten
de daartoe gestelde termijn is ingediend. Overigens was het bezwaarschrift onvoldoende onderbouwd.
Klager heeft ruim voldoende tijd gekregen om voor passende vervanging zorg te dragen. Aangezien klager zich op 8 september 2008 niet heeft gemeld in de inrichting, is zijn zaak overgedragen aan het Landelijk Coördinatiepunt Arrestatiebevelen bij het
CJIB.

4. De beoordeling
Door geen gehoor te geven aan de oproep zich op 8 september 2008 te melden in de
locatie Westlinge, heeft klager zich onttrokken aan detentie. Hij staat thans gesignaleerd bij het Landelijk Coördinatiepunt Arrestatiebevelen voor het ondergaan van de detentie. Tegen deze achtergrond heeft klager geen belang bij de beoordeling van
het
beroep. Immers, door zich aan de detentie te onttrekken verliest klager zijn status als zelfmelder en komt hij niet meer in aanmerking voor plaatsing in een b.b.i. Klager zal dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 24 november 2008

secretaris voorzitter

Naar boven