Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2506/GV, 24 november 2008, beroep
Uitspraakdatum:24-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2506/GV

betreft: [klager] datum: 24 november 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 september 2008 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van strafonderbreking afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep – samengevat weergegeven - als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris heeft voor het nemen van de bestreden beslissing kennelijk niet beschikt over de bijlagen bij het verzoek van klagers advocaat voor strafonderbreking. Dit
heeft geleid tot de afwijzing van de aanvraag met alle gevolgen van dien. Klagers tijdelijke aanwezigheid bij het nemen van voor de bedrijven zeer cruciale beslissingen is méér dan gewenst en zelfs onvermijdelijk. Klagers compagnon heeft de laatste 14
maanden geprobeerd de zaken te behartigen. Deze opgave is voor hem veel te groot gebleken door de omvang, de complexiteit van de activiteiten en het gebrek aan kennis bij de compagnon van klagers activiteiten. Het is slechts wachten op de desastreuze
gevolgen van klagers afwezigheid. De ondernemingen van klager zijn afhankelijk van de banken en de verstrekking van werkkapitaal. Juist in deze tijd is het zaak daar voorzichtig en zorgvuldig mee om te gaan. De zakelijke belangen bestonden reeds voor
de
detentie van klager en klagers persoonlijke aanwezigheid bij diverse overleggen, onderhandelingen en besprekingen is meer dan duidelijk aangetoond. Klager en zijn compagnon hebben mondeling overeenstemming bereikt over de splitsing van diverse
activiteiten. Dit komt neer op een volledige overname van klager van een holding maatschappij. Deze holding heeft een ruim meerderheidsbelang in een groep bedrijven met in totaal 400 medewerkers. Teneinde de continuïteit van de ondernemingen te kunnen
waarborgen en klagers persoonlijk vermogen veilig te stellen dienen een aantal urgente actiepunten te worden verricht. Het gaat hierbij om het voeren van gesprekken en onderhandelingen met bestuurders, het samenstellen van een nieuwe directie en deze
voorstellen aan de vestigingsmanagers, het aanstellen van een boekhouder en een directeur, het regelen van de notariële overdracht van de aandelen van de holding, het onderbengen van de aandelen van de holding in een NV ter voorkoming van imagoschade
en
het voeren van een gesprek met een deurwaarder over de vordering van de belastingdienst. De zakelijke risico’s indien geen strafonderbreking wordt verleend, betreffen het bestuur van de ondernemingen. Het is juridisch niet mogelijk dat een ander dan
klager zelf in persoon een aantal van de noodzakelijke zaken afwikkelt. Verder zal het uitkomen van klagers detentie gelet op de type klanten van klager leiden tot imagoschade. Het uitblijven van de overdracht van klagers financiële zaken zal tot een
vergroting van het probleem leiden. Wat betreft de financiële risico’s merkt klager op dat het grootste gedeelte van zijn persoonlijk vermogen in de ondernemingen zit. Bij een faillissement zal tevens dit vermogen goeddeels verdwijnen. Het
minderheidsaandeel in klagers ondernemingen is in handen van een derde beursgenoteerde onderneming. Het uitkomen van klagers detentie zal in potentie gevolgen hebben voor de beurskoers van dit bedrijf.
Klager voert nog aan dat de situatie van zijn ex-vriendin is verslechterd door twee hersenbloedingen. Een verlies van de ondernemingen betekent dat klager zijn ex-vriendin en zoontje van vier jaar niet langer financieel kan ondersteunen.
Klager denkt dat het mogelijk is de noodzakelijke acties in twee weken af te ronden.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Uit de bijlagen bij het verzoek om strafonderbreking kan worden opgemaakt dat de veroordeling van klager voor het bedrijf desastreus kan uitvallen en wel eens tot een
faillissment kan leiden. De bemoeienis van van klager met de in de bijlagen genoemde bedrijven is niet duidelijk. In de bijlagen bij het verzoek is tevens een noodkreet van de compagnon van klager opgenomen. Onduidelijk blijft in hoeverre een
strafonderbreking een oplossing kan bieden, nu er in het afgelopen jaar geen oplossing is gevonden. De aanwezigheid van klager moge wenselijk zijn, de noodzaak is echter niet aangetoond. Dat er bedrijven zijn die op grond van de veroordeling van klager
de banden willen verbreken, is zuur maar niet onvoorstelbaar. Hier kan ook een strafonderbreking geen verandering in brengen. Een verblijf in detentie moet niet tot gevolg hebben dat een bedrijf stuk loopt en mensen zonder werk komen te zitten. Niet
duidelijk is waarom de compagnon van klager deze zaken niet kan organiseren of dit laten doen.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van het huis van bewaring (h.v.b.) De Boschpoort te Breda heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag. De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Den Bosch heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen twee
weken strafonderbreking. De politie te Valkenswaard heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verlofverlening.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek, wegens een zedendelict. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 30 maart 2010.

Op grond van artikel 38 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting kan strafonderbreking eenmalig worden verleend in verband met dringende omstandigheden van zakelijke aard. De gedetineerde dient aan te tonen dat zijn persoonlijke
aanwezigheid
noodzakelijk is en dat de zakelijke belangen al voor aanvang van de detentie bestonden. Door klager is uitvoerig toegelicht waarom hij strafonderbreking wenst. Klager is samen met zijn compagnon directeur-eigenaar van twee bedrijven. Kortgezegd wil
klager de strafonderbreking gebruiken – althans dit begrijpt de beroepscommissie uit het verzoek om strafonderbreking van 7 augustus 2008 – voor het voeren van gesprekken en voorbereidende handelingen in verband met zijn terugtrekking uit de
ondernemingen. Uit de toelichting van klager van 1 november 2008 komt naar voren dat de strafonderbreking (mede) wordt gebruikt voor gesprekken en voorbereidende handelingen voor de splitsing van activiteiten, waaronder moet worden verstaan de
volledige
overname van een holding maatschappij en het onderbrengen van de aandelen in een NV. Tevens wil klager gesprekken voeren met de deurwaarder van de belastingdienst.

Uit de stukken is voldoende aannemelijk geworden dat er sprake is van zakelijke omstandigheden die van belang zijn voor de ondernemingen waar klager leiding aan geeft dan wel heeft gegeven. Evenwel is niet voldoende aangetoond dat klagers persoonlijke
aanwezigheid thans nog dringend noodzakelijk is. Klager verblijft al sinds 31 juli 2007 in detentie. Gelet hierop moet worden aangenomen dat klager dan wel zijn compagnon voldoende gelegenheid hadden om voor adequate vervanging dan wel overdracht van
zaken zorg te dragen. Tegen deze achtergrond kan de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep is derhalve ongegrond.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, 24 november 2008
op

secretaris voorzitter

Naar boven