Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2099/GB, 11 november 2008, beroep
Uitspraakdatum:11-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2099/GB

Betreft: [klager] datum: 11 november 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

nader aangevuld door zijn raadsman, mr. J.S. Nan,

gericht tegen een op 18 augustus 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar unit B van de gevangenis Tilburg niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 november 2004 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel. Op 2 juli 2008 is hij overgeplaatst naar unit B van de gevangenis Tilburg, waar een regime van algehele gemeenschap geldt en dat een
normaal beveiligingsniveau heeft als bedoeld in artikel 20 tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De selectiebeslissing van 30 juni 2008 is niet door klager voor ontvangst getekend. Tevens lijkt de adressering incompleet. Het heeft er dus alle schijn van dat de beslissing klager niet of niet tijdig heeft bereikt. Hem is dus ook niet kenbaar gemaakt
dat hij uiterlijk de zevende dag na die waarop hij van de beslissing kennis heeft gekregen een bezwaarschrift moest indienen. De overschrijding van de bezwaartermijn is daarom verschoonbaar. Voorts heeft klager tevergeefs gewacht op een nader bezoek
van
de trajectbegeleider in het kader van deelname aan TR. Klager vertrouwde erop dat de kwestie aangaande de plaatsing in de beperkt beveiligde inrichting nog niet definitief was. Op 3 augustus 2008 heeft klager, bij het uitblijven van nadere
ontwikkelingen, maar een bezwaarschrift ingediend.

De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Bij beslissing van 30 juni 2008 is klager geselecteerd voor de normaal beveiligde inrichting zonder regimesgebonden verlof van de gevangenis Tilburg. Op 2 juli 2008 is klager in deze inrichting geplaatst. Logischerwijs kan worden aangenomen dat klager
op die datum uiterlijk kennis heeft genomen van de beslissing. Eerst op 3 augustus 2008 heeft klager het bezwaarschrift ingediend en dat is ruimschoots over de termijn van zeven dagen, waarin dat heeft dienen te gebeuren. Klager heeft zijn bezwaar
daarom te laat ingediend.

4. De beoordeling
4.1. Artikel 17, tweede lid, juncto artikel 61, vijfde lid, van de Pbw bepaalt dat het bezwaarschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissing waartegen het bezwaar zich richt wordt ingediend.
Een na afloop van deze termijn ingediend bezwaarschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest.

4.2. Klager heeft op 3 augustus 2008 bezwaar gemaakt tegen zijn overplaatsing, omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat hierover nog een gesprek met hem gevoerd zou worden. Aangenomen kan worden dat hij op dat moment nog steeds niet op de
hoogte was van de mogelijkheid van bezwaar tegen een dergelijke beslissing. In dit geval, dat erdoor wordt gekenmerkt dat klager op het moment dat hij bezwaar maakte al was overgeplaatst maar dat aan hem toen nog niet de overplaatsingsbeslissing
-waarop
staat aangegeven op welke wijze bezwaar kan worden gemaakt en binnen welke termijn- was uitgereikt, moet worden aangenomen dat klager tijdig bezwaar heeft gemaakt. De bestreden beslissing moet daarom worden vernietigd. De zaak wordt teruggewezen naar
de
selectiefunctionaris opdat deze op de inhoud van het bezwaar zal beslissen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij wijst de zaak terug naar de selectiefunctionaris opdat deze op de inhoud van het bezwaar zal beslissen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
mr. I. Lispet, secretaris, op 11 november 2008

secretaris voorzitter

Naar boven