Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2824/SGA, 7 november 2008, schorsing
Uitspraakdatum:07-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2824/SGA

betreft: [klager] datum: 7 november 2008

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de gevangenis Ter Apel.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde gevangenis, inhoudende dat verzoeker is geplaatst in een meerpersoonscel.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 31 oktober 2008 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 6 november 2008.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft aangevoerd dat hij vanaf het moment dat de meerpersoonscellen in gebruik zijn genomen een contra-indicatie heeft. Zowel in de gevangenis Tilburg als in de gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel, in welke inrichtingen hij
voorheen
verbleef, hoefde hij, vanwege de contra-indicatie, niet in een meerpersoonscel te verblijven. In de gevangenis Ter Apel werd hij voor de keuze gesteld meerpersoonscel of afzonderingscel. Het personeel van de gevangenis Ter Apel had informatie
hieromtrent bij de vorige inrichtingen moeten opvragen.

De directeur heeft het volgende naar voren gebracht. Verzoeker is bij binnenkomst gezien door de medewerkers van de BAD-afdeling en de medische dienst. Zij hebben geoordeeld dat verzoeker, conform het beleid, op een meerpersoonscel geplaatst kon
worden.
Er was geen sprake van een contra-indicatie, hetgeen ook bleek uit het dossier van verzoeker. Wel bleek dat in de gevangenis De IJssel halverwege de verblijfsduur van verzoeker een opmerking was geplaatst met betrekking tot ongeschiktheid voor een
meerpersoonscel. Dit echter zonder nadere toelichting.
Overigens is besloten verzoeker zo spoedig mogelijk door te plaatsen naar een eenpersoonscel vanwege het feit dat hij al veel tijd heeft doorgebracht in een gevangenis.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van een verzoek om schorsing van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing van de directeur is genomen in strijd met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van deze
beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.
De voorzitter gaat er op basis van de stukken vanuit dat verzoeker voor zijn overplaatsing naar de gevangenis Ter Apel niet op een meerpersoonscel heeft verbleven. De directeur geeft in zijn reactie op het ingediende schorsingsverzoek aan dat er in het
dossier van verzoeker wel een opmerking heeft gestaan betreffende ongeschiktheid voor verblijf in een meerpersoonscel, echter zonder nadere onderbouwing. Het had op de weg van de directeur gelegen navraag te doen naar de achterliggende overwegingen om
deze opmerking aan verzoekers dossier toe te voegen. Te meer nu de directeur, gelet op de duur die verzoeker reeds in een gevangenis geeft doorgebracht, voornemens was en is hem zo spoedig mogelijk naar een gewone cel door te plaatsen.
Onder deze omstandigheden dient het verzoek tot schorsing te worden toegewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur.

Aldus gegeven door mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 7 november 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven