Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1591/TB, 6 november 2008, beroep
Uitspraakdatum:06-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1591/TB

betreft: [klager] datum: 6 november 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 23 juni 2008 van de Staatssecretaris van Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. M.T.M. Zumpolle om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft beslist klager over te plaatsen naar FPC Veldzicht (hierna: Veldzicht).

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Bij advies van 12 juni 2008 heeft het hoofd van FPC De Kijvelanden de Staatssecretaris geadviseerd klager over te
plaatsen naar Veldzicht. De Staatssecretaris heeft op 23 juni 2008 beslist klager over te plaatsen naar Veldzicht. Deze overplaatsing is op 9 juli 2008 gerealiseerd. Klager is geplaatst in de vestiging van Veldzicht te Hoogeveen.

3. De standpunten
Klager verzet zich niet tegen zijn wegplaatsing uit De Kijvelanden. Klager kan zich niet verenigen met zijn overplaatsing naar Veldzicht. De overplaatsing naar Veldzicht is schadelijk voor de behandeling en resocialisatie. De moeder en overige familie
van klager wonen in Arnhem en omgeving. Voor klagers moeder is de reisafstand naar Balkbrug voor bezoek te groot. Het contact met de familie wordt door deze plaatsing onmogelijk. De behandeling van klager dient gericht te zijn op resocialisatie. Klager
verwijst naar de daarover uitgebrachte adviezen in het kader van de behandeling van de vordering tot verlenging van de tbs-maatregel. De Kijvelanden stelt in het verlengingsadvies van 12 juni 2008 dat een hernieuwde resocialisatiepoging zou kunnen
plaatsvinden, indien de lopende strafzaak van klager is behandeld. De rechtbank Rotterdam heeft klager op 4 juli 2008 veroordeeld voor poging tot verkrachting. Klager is hiertegen in beroep gegaan. De resocialisatie zal dienen plaats te vinden in de
regio van het sociale netwerk van klager in de regio Arnhem. Gelet op de zesjaarsrapportage van forensisch psycholoog [A], mocht klager verwachten dat hij zou worden overgeplaatst naar De Pompekliniek te Nijmegen. Een plaatsing in Veldzicht is in
strijd
met de zesjaarsrapportage en zal ernstige vertraging van de verdere behandeling van klager met zich meebrengen. Klager is geplaatst op de motivatie- en pretherapieafdeling in Hoogeveen. Deze afdeling, die niet kan worden aangemerkt als een
resocialisatie- of behandelafdeling, is een dependance van Veldzicht. Klager is volgens een a-selecte plaatsingssystematiek geplaatst in Veldzicht. De Staatssecretaris licht in haar reactie niet toe waarom voor deze systematiek is gekozen, ondanks de
redenen en voorkeur van klager om in de Pompekliniek te worden geplaatst. De beslissing is daarom onvoldoende gemotiveerd. Klager verwijst naar een eerdere uitspraak van de beroepscommissie van 30 juni 2008 met nummer 07/3304/TB.

De Staatssecretaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De Kijvelanden heeft verzocht klager over te plaatsen naar een andere tbs-inrichting. De behandeling in De Kijvelanden is vastgelopen. Het ontbreekt klager aan probleeminzicht en
hij toont weinig vertrouwen in de aangeboden behandeling. De kliniek heeft twijfels bij de behandelbaarheid van verzoeker. Hij wordt verdacht van een poging tot verkrachting en afhankelijk van de uitkomst van de tegen hem lopende strafzaak zal er een
nieuwe resocialisatiepoging dan wel aanmelding voor een longcarebehandeling plaats dienen te vinden. Gelet op het behandelverloop binnen de Kijvelanden wordt door de behandelaars aangegeven dat een hernieuwde resocialisatiepoging in een ander kliniek
vorm gegeven zal moeten worden. Verzoeker is geplaatst volgens de a-selecte plaatsingssystematiek. Hoewel het begrijpelijk is dat hij een voorkeur heeft voor een tbs-kliniek in de regio van zijn sociale netwerk kan hieraan geen gehoor worden gegeven.
Indien in alle gevallen rekening gehouden zou moeten worden met regionale voorkeur met het oog op bezoekmogelijkheden zou dit leiden tot vergroting van de wachtlijsten. Het belang van een snelle (over)plaatsing en een spoedig vervolg van de behandeling
gaan boven de regionale voorkeur. De Staatssecretaris verwijst naar een uitspraak van de beroepscommissie van 4 augustus 2005 met nummer 05/323/TB.
De stelling van verzoeker dat de heer [A] zou hebben geadviseerd tot plaatsing in de Pompestichting wordt betwist. De heer [A] adviseert om een eventuele doorstart in de resocialisatie in een andere tbs-kliniek te realiseren. Hij geeft hierbij de
Pompestichting slechts als voorbeeld. Mocht er overigens sprake zijn van een plaatsingsadvies dan is er geen (wettelijke) aanleiding om dit op te volgen.

4. De beoordeling
Bij de overplaatsing van ter beschikking gestelden dient de Staatssecretaris, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in zijn overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt, en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

Uitgangspunt van het op grond van het IBO II-rapport door de Staatssecretaris geformuleerde beleid is dat alle tbs-inrichtingen geoutilleerd zijn voor iedere ter beschikking gestelde, met uitzondering van een aantal speciale categorieën, te weten
vrouwen, zwakbegaafden en extreem beheers- en vluchtgevaarlijke ter beschikking gestelden. Daarnaast wordt onderscheiden naar de primaire psychopathologie: psychotische stoornis of persoonlijkheidsstoornis.
Klager heeft geen zwaarwegende argumenten aangevoerd die zouden kunnen of moeten leiden tot het oordeel dat de Staatssecretaris in redelijkheid niet tot de bestreden overplaatsingsbeslissing heeft mogen komen. Uit de stukken komt naar voren dat een
nieuwe resocialisatiepoging mogelijk wordt geacht. Daarmee is echter niet gezegd dat reeds thans een plaatsing van klager in de regio Arnhem noodzakelijk is. In het verlengingsadvies van De Kijvelanden van 12 juni 2008 wordt aangegeven dat een
resocialisatiepoging zou kunnen plaatsvinden, indien de stafzaak van klager wegens poging tot verkrachting behandeld is en klager instemt met een stenger toezicht en meer openheid in zijn gedrag. Dit standpunt komt de beroepscommissie niet onredelijk
over. Inmiddels is klager in eerste aanleg door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor poging tot verkrachting. Klager heeft hiertegen hoger beroep ingesteld.
Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekmogelijkheden van zijn moeder kan evenmin tot een ander oordeel leiden. Het belang dat tbs-gestelden zo snel mogelijk worden geplaatst opdat hun behandeling zo spoedig mogelijk kan aanvangen weegt daarom
in de regel zwaarder dan eventuele regionale voorkeur.
Het hiervoor overwogene in aanmerking genomen is de beslissing klager over te plaatsen naar Veldzicht niet onredelijk of onbillijk. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 6 november 2008

secretaris voorzitter

Naar boven