Onderwerp: Bezoek-historie

24/40334/SJA, 24/40335/SJA en 24/40336/SJA, 29 april 2024, schorsing
Uitspraakdatum:29-04-2024

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Nummer          24/40334/SJA, 24/40335/SJA en 24/40336/SJA

               

Betreft  [verzoeker]

Datum  29 april 2024

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker], geboren op (geboortedatum) (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) De Hunnerberg te Nijmegen (hierna: de directeur) heeft op 19 april 2024 beslist om, voor de duur van vier weken, kortgezegd:

a.  verzoekers telefoongespreken op te nemen en uit te luisteren (24/40334/SJA);

b.  verzoekers post inhoudelijk te controleren (24/40335/SJA);

c.  toezicht te houden op verzoeker bezoek (24/40336/SJA).

Verzoekers raadsvrouw, mr. S.C. van Bunnik, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift.

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht.

De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval, omdat de directeur de maatregelen heeft mogen baseren op de informatie van het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP).

De voorzitter gaat ervan uit dat het GRIP-rapport zelf in de beklagprocedure nog zal worden overgelegd. Maar de directeur heeft al wel duidelijk gemaakt wat er ongeveer in het rapport staat. De informatie is heel recent en er loopt waarschijnlijk nog onderzoek, verwacht de voorzitter. Op dit moment heeft de directeur – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – de maatregelen al wel mogen nemen, gelet op de ernst van de informatie van het GRIP.

Het is voor verzoeker vervelend dat hij nu nog maar één keer per week bezoek kan ontvangen. Maar dat is nodig om het toezicht te kunnen uitvoeren zonder dat dit te veel tijd kost. Dat kan de voorzitter wel begrijpen.

Nu de beslissing van de directeur niet op voorhand als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt, zal de voorzitter het verzoek afwijzen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

Deze uitspraak is op 29 april 2024 gegeven door mr. M. Iedema, voorzitter, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

 

secretaris         voorzitter

Naar boven