Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2011/GB, 30 oktober 2008, beroep
Uitspraakdatum:30-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2011/GB

Betreft: [klager] datum: 30 oktober 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. Serrarens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 augustus 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing het electronisch toezicht voort te zetten gedurende het tweede derde deel van het penitentiair programma (p.p.), ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 11 mei 2005 gedetineerd. Met ingang van 25 februari 2008 is klager geplaatst in een p.p. Op 21 juli 2008 heeft de selectiefunctionaris besloten de tenuitvoerlegging van het electronisch toezicht met een derde periode te
verlengen. Het door klager hiertegen ingestelde bezwaarschrift is op 1 augustus 2008 door de selectiefunctionaris ongegrond verklaard.

3. Ontvankelijkheid
Op grond van artikel 72, eerste lid jo. artikel 17, eerste lid onder b, van de Pbw heeft een gedetineerde het recht een beroepschrift in te dienen tegen de beslissing van de selectiefunctionaris tot beëindiging van zijn deelname aan een
penitentiair programma. Ingevolge artikel 72, eerste lid jo. artikel 18, eerste lid, van de Pbw heeft een gedetineerde voorts het recht een beroepschrift in te dienen tegen de afwijzing van zijn verzoek tot deelname aan een penitentiair programma.

In het onderhavige geval heeft de selectiefunctionaris op grond van artikel 7a van de Penitentiaire maatregel besloten het electronisch toezicht voort te zetten voor het tweede derde deel van het p.p. Van een beslissing tot beëindiging van het p.p. of
een beslissing tot afwijzing van een verzoek tot deelname aan een p.p. is derhalve geen sprake. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk in zijn beroep te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 30 oktober 2008

secretaris voorzitter

Naar boven