Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1931/GB, 28 oktober 2008, beroep
Uitspraakdatum:28-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1931/GB

Betreft: [klager] datum: 28 oktober 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.D. Kloosterman, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 31 juli 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing haar te plaatsen in de gevangenis voor vrouwen Ter Peel te Sevenum niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klaagster is sedert 27 april 2008 gedetineerd. Zij verbleef in de normaal beveiligde inrichting Nieuwersluis te Loenen. Op 11 juli 2008 is zij geplaatst in de gevangenis voor vrouwen Ter Peel te Sevenum, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht.
Bij beklagformulier van 15 juli 2008 heeft klaagster bezwaar tegen de beslissing van 10 juli 2008 ingediend. Zij heeft op 17 juli 2008 getekend voor ontvangst van het originele exemplaar van de beslissing. Abusievelijk is het beklag tegen de
overplaatsing gericht aan een ander dan de geëigende adressaat. Klaagster heeft dat op 18 juli 2008 aan de selectiefunctionaris bericht. Dit impliceert dat het verkeerd geadresseerde beklag reeds voor 18 juli 2008 is ontvangen door de beklagcommissie
en
dat het bezwaar is ontvangen binnen een termijn van zeven dagen. Voorts wordt verwezen naar de bijlagen en wettelijke bepalingen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klaagster heeft haar bezwaar te laat ingediend. Op 9 juli 2008 is een selectiebeslissing genomen en op 22 juli 2008 is het bezwaar van 18 juli 2008 binnengekomen bij het bureau selectiefunctionarissen.
In de beschikking van 9 juli 2008 staat duidelijk vermeld dat het bezwaar naar de selectiefunctionaris gestuurd moet worden. Voorts wordt opgemerkt dat wanneer het bezwaar per abuis naar de beklagcommissie is verzonden, dat altijd direct wordt
doorgestuurd naar het bureau selectiefunctionarissen. In dit geval is dat niet gebeurd. Geadviseerd wordt om een nieuw overplaatsingsverzoek te doen.

4. De beoordeling
4.1. Artikel 17, tweede lid, juncto artikel 61, vijfde lid, van de Pbw bepaalt dat het bezwaarschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissing waartegen het bezwaar zich richt wordt ingediend.
Een na afloop van deze termijn ingediend bezwaarschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest.

4.2. Klaagster heeft op 15 juli 2008 bezwaar gemaakt tegen haar overplaatsing. Aangenomen kan worden dat zij op dat moment op de hoogte was van de mogelijkheid van bezwaar tegen een dergelijke beslissing. Zij heeft het bezwaar ingediend op een
beklagformulier van de inrichting van verblijf waarop voorgedrukt staat dat het is gericht aan de Commissie van Toezicht.
In dit geval, dat erdoor wordt gekenmerkt dat klaagster op het moment dat zij bezwaar maakte reeds was overgeplaatst maar dat aan haar toen nog niet de overplaatsingsbeslissing – waarop staat aangegeven op welke wijze bezwaar kan worden gemaakt – was
uitgereikt, moet worden aangenomen dat klaagster tijdig bezwaar heeft gemaakt. De bestreden beslissing moet daarom worden vernietigd. De zaak wordt teruggewezen naar de selectiefunctionaris opdat deze op de inhoud van het bezwaar zal beslissen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij wijst de zaak terug naar de selectiefunctionaris opdat deze op de inhoud van het bezwaar zal beslissen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 28 oktober 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven