Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1961/GB, 28 oktober 2008, beroep
Uitspraakdatum:28-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1961/GB

Betreft: [klager] datum: 28 oktober 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 augustus 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Zoetermeer afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 31 oktober 2005 gedetineerd. Hij verbleef (onder meer) in het huis van bewaring (h.v.b.) Ter Apel. Op 19 september 2006 is hij geplaatst in de gevangenis Alphen aan den Rijn, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil eigenlijk de laatste zes maanden van zijn detentie uitzitten in een inrichting in de omgeving van zijn woonplaats. Zijn familie en vrienden kunnen hem niet of nauwelijks bezoeken in Alphen aan den Rijn. Klager verblijft lang genoeg in de
gevangenis Alphen aan den Rijn om in aanmerking te komen voor een overplaatsing naar Zoetermeer.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft een verzoek gedaan om overgeplaatst te worden naar de gevangenis Zoetermeer. Klagers gedrag in de huidige inrichting van verblijf is echter van dien aard, dat hij zelfs niet in aanmerking komt voor plaatsing in een beperkt beveiligde
inrichting. Een verplaatsing naar de gevangenis Zoetermeer is naar het oordeel van de selectiefunctionaris niet aan de orde. Klager krijgt in Alphen aan den Rijn bezoek en niet staat vast dat hij in Zoetermeer meer bezoek zou krijgen.

4. De beoordeling
De selectiefunctionaris het verzoek om overplaatsing naar de gevangenis Zoetermeer afgewezen omdat klager gedragsmatig niet in aanmerking komt voor overplaatsing naar een andere inrichting. Dit is door hem onderbouwd door verwijzing naar het zich in
het
dossier bevindende selectieadvies van de directeur van de gevangenis Alphen aan den Rijn. Die beslissing moet, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond
worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 28 oktober 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven