Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1430/GA, 23 oktober 2008, beroep
Uitspraakdatum:23-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1430/GA

betreft: [klager] datum: 23 oktober 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.M.C. Wessels, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 maart. 2008 van de beklagcommissie bij de KPO afdeling van het penitentiair selectiecentrum (PSC),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 3 oktober 2008, gehouden in locatie Zoetermeer, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsman mr. P.H.W. Spoelstra. De directeur van het voormelde PSC is zonder bericht van verhindering niet ter zitting
verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel voor de duur van veertien dagen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is van mening dat hij wel heeft meegewerkt aan een te verrichten klinisch psychologisch onderzoek. Klager heeft zich zelfs vrijwillig
voor dit onderzoek aangemeld. Hij heeft viermaal een verzoekbriefje ingevuld voor een gesprek met de psycholoog. Hierop heeft klager nimmer een reactie ontvangen. Klager heeft éénmaal met de psycholoog gesproken. Hieraan is echter geen vervolg gegeven.
Klager ontkent aanwijzingen van het personeel niet op te volgen. Het personeel mocht op voorspraak van de mentor geen contact met klager hebben, laat staan aanwijzingen geven.
Klager liep langzamer omdat hij nog in afwachting was van steunzolen. Klager heeft een slechte gezondheid. Hij heeft een hartoperatie ondergaan. Verder had het betreffende personeelslid langere benen en liep daardoor sneller. Klager en de betreffende
medewerker kunnen het niet goed met elkaar vinden. Klager ziet geen relatie tussen de mededeling van 14 november 2007 en de opgelegde maatregel. Klager wil een tegemoetkoming.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Aan klager is op 15 november 2007 een ordemaatregel van veertien dagen afzondering in de eigen verblijfsruimte opgelegd. Aan de beslissing ligt een schriftelijk verslag ten grondslag van 14 november 2007 waarin klager wordt verweten aansporingen van
een
personeelslid om harder te lopen tijdens klagers begeleiding naar het penitentiair ziekenhuis, niet te hebben opgevolgd. In de schriftelijke mededeling van de opgelegde ordemaatregel worden vier redenen genoemd voor de afzondering: regelverbrekend
gedrag; het weigeren van contacten met het personeel en de gedragsdeskundige; het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel en, afzondering in afwachting van klagers overplaatsing. Uit de stukken is onvoldoende duidelijk geworden hoe deze
gronden
zich verhouden tot het voormelde schriftelijke verslag van 14 november 2007. Klager heeft gemotiveerd betwist dat hij aanwijzingen niet heeft opgevolgd en dat hij aangeboden contact met personeel en een gedragsdeskundige heeft geweigerd. Verder is de
noodzaak om klager af te zonderen in afwachting van zijn overplaatsing niet aannemelijk geworden. Nu de directeur zonder bericht van verhindering niet ter zitting is verschenen om de hierover bij de beroepscommissie levende vragen te beantwoorden, is
het beroep gegrond en dient de beslissing van de directeur wegens een hieraan klevend motiveringsgebrek te worden vernietigd. De klacht is gegrond. Nu de rechtsgevolgen van de te vernietigen beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, komt klager in
aanmerking voor een tegemoetkoming. De beroepscommissie stelt deze vast op
€ 70,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart. het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 70,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, dr. mr. L.M. Moerings en mr. C.J.G. Bleichrodt, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 23 oktober 2008

secretaris voorzitter

Naar boven