Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0251/GBT, 23 oktober 2008, beroep
Uitspraakdatum:23-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/251/GBT (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 23 oktober 2008

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], hierna klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de selectiefunctionaris van 28 januari 2008 om hem in de extra beveiligde inrichting (EBI) Nieuw Vosseveld te Vught te plaatsen.

Bij uitspraak van 21 april 2008, nr. 08/251/GB, heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard en daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto
artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft bericht dat er op 16 mei 2008 een nieuwe selectiebeslissing is genomen. Klager is opnieuw geselecteerd voor de EBI. Tegen deze beslissing heeft klager opnieuw beroep ingesteld. De beroepscommissie heeft dit beroep gegrond
verklaard, de selectiefunctionaris opgedragen een nieuwe beslissing te nemen en klager een tegemoetkoming toegekend van € 300,=.

Beoordeling
De in het kader van de behandeling van het beroepschrift, gericht tegen de beslissing van 16 mei 2008, toegekende tegemoetkoming ziet op de periode vanaf het moment waarop die nieuwe beslissing werd genomen.
Nu ook de bestreden beslissing van 28 januari 2008 onjuist is geacht, komt aan klager ook een tegemoetkoming toe voor de periode die hij tot 16 mei 2008 ten onrechte in de EBI verbleef. De beroepscommissie stelt de hoogte van die tegemoetkoming vast op
€ 250,=.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 250,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 23 oktober 2008

secretaris voorzitter

Naar boven