Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2134/GA, 27 oktober 2008, beroep
Uitspraakdatum:27-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2134/GA

betreft: [klager] datum: 27 oktober 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door R.J. Emanuels, namens

alle gedetineerden van afdeling A1 van het Huis van Bewaring Zuyderbos te Heerhugowaard, die het klaagschrift hebben ondertekend, verder te noemen klagers,

gericht tegen een uitspraak van 7 augustus 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyderbos te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van genoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klagers om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het berekenen van een TV huur inclusief kabelaansluiting van € 3,- per week, ongeacht of de gedetineerde een eigen TV heeft of een toestel in bruikleen/huur van de inrichting heeft.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klagers heeft R.J. Emanuels het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
De sectordirecteur Gevangeniswezen heeft zonder meer het voorstel van het Shared Service Center (SSC) om het fondsenpakket vooralsnog te beperken tot maximaal drie fondsen, te weten de TV, de koelkast en de ontspanningskas, overgenomen. Hij had het
fonds TV ook duidelijk kunnen splitsen in huur van het TV-toestel en kabelaansluiting. Daar hij spreekt over vooralsnog zijn er wijzigingen mogelijk. De kabelaansluiting valt niet onder de huur. In de inrichting bestaat de mogelijkheid om tegen
betaling
van € 16,- voor verzegeling een eigen TV-toestel in te voeren. Om de huur te besparen heeft een aantal gedetineerden dit gedaan en de TV-kosten werden daarna altijd stopgezet. Nu zijn veel gedetineerden op kosten gejaagd want zij hebben èn een eigen
TV-toestel aangeschaft èn moeten ook € 3,- per week betalen. Door de inrichting wordt dus geld ontvangen voor een service die in sommige gevallen niet wordt geleverd. De gedetineerden zijn nooit op de hoogte gebracht van tariefwijzigingen, ook niet
door
de GEDECO. Als er contracten worden getekend zou men de deelnemers op de hoogte moeten brengen van de veranderingen. Enkele gedetineerden hebben bij binnenkomst nooit een huurcontract getekend, zij hebben zich dus nergens toe verplicht. Toch wordt er
iedere week een bedrag van hun rekening ingehouden. Anderen hebben wel getekend maar hebben nooit de voorwaarden gekregen.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagrechter. Voorts heeft de directeur het volgende aangevoerd.
De inrichting is gehouden om voor iedere cel een complete inventaris inclusief TV te kunnen leveren. De individuele gedetineerde kan immers bijna per dag het gebruik van de eigen TV beëindigen. Deze TV moet worden losgekoppeld, vervoerd en opgeslagen
indien deze niet wordt gebruikt. Gebruik van een eigen TV is voor de inrichting onhandig, met in- en uitvoer erg arbeidsintensief en het leidt ook vaak tot breuk en beschadiging van spullen van de inrichting. Gebruik van eigen TV levert dus eerder
nadeel op. De kosten (in dit geval € 16,-) worden direct en zonder opslag door de inrichting in rekening gebracht door het aangewezen externe bedrijf dat controle en verzegeling uitvoert bij de invoer van eigen TV’s.
Gezien het grote aantal discussies met gedetineerden over de voorwaarden van gebruik van TV en signaal en de daaruit gevolgde beklagen kan niet worden gesproken van misleiding. Op de afdelingen is er voorafgaande aan de veranderingen en daarna veel
over
gesproken. Door de inrichting wordt een goede en volledige service geleverd. Zo wordt het signaal met TV standaard op cel geleverd, wordt de TV bewaard en opgeslagen indien deze niet wordt gebruikt. De in- en uitvoer van de eigen TV wordt geregeld,
alsook het opsturen, ontvangen en betalen na verzegeling van de TV. De BUMA-kosten worden betaald. Het onderhoud van de versterkers en het signaal wordt uitgevoerd en betaald.

3. De beoordeling
De beklagrechter heeft op juiste gronden aangenomen dat het beklag, voor zover dit betrekking heeft op het feit dat klagers voor TV een bedrag van € 3,- in rekening wordt gebracht ongeacht of zij wel of niet een TV van de inrichting in bruikleen
hebben,
een voor alle gedetineerden geldende regeling betreft en dat daartegen geen beklag mogelijk is tenzij de regeling in strijd is met hogere wet of regeling. Dat laatste is niet gebleken. De beklagrechter had klagers derhalve niet-ontvankelijk moeten
verklaren in dit onderdeel van hun klacht. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter ten aanzien van dit onderdeel vernietigen en klagers alsnog niet-ontvankelijk verklaren.
Hetgeen namens klagers in beroep is aangevoerd met betrekking tot afwijzing van hun verzoek om gespecificeerd te mogen betalen, kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden
dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover dit betrekking heeft op het feit dat klagers voor TV een bedrag van € 3,- in rekening wordt gebracht ongeacht of zij wel of niet een TV van de inrichting in bruikleen hebben,
en
verklaart klagers in zoverre niet-ontvankelijk in hun beklag.
De beroepscommissie verklaart het beroep voor het overige ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 27 oktober 2008

secretaris voorzitter

Naar boven