Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1656/TA, 24 oktober 2008, beroep
Uitspraakdatum:24-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1656/TA

betreft: [klager] datum: 24 oktober 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 juni 2008 van de beklagcommissie bij het forensisch psychiatrisch centrum De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 september 2008, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], jurist, en [...], hoofd behandeling.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering van bezoek van klagers stiefdochter.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De klacht betrof de weigering van het bezoek van klagers echtgenote en niet de weigering van het bezoek van klagers stiefdochter. De beklagcommissie heeft
op onjuiste gronden uitspraak gedaan.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep gepersisteerd bij het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Klager heeft in zijn beklagformulier gedateerd 24 maart 2007 aangegeven dat het bezoek van zijn stiefdochter is geweigerd. Terzake van dit onderwerp van beklag heeft de beklagcommissie uitspraak gedaan. Klager heeft in zijn beroepschrift aangegeven dat
het beklag niet de weigering van bezoek van klagers stiefdochter zou betreffen, maar de weigering van het bezoek van zijn echtgenote. Nu klager in beroep de grondslag van zijn klacht heeft gewijzigd, is de beroepscommissie van oordeel dat klagers
beroep
onvoldoende duidelijk is en dat niet is voldaan aan het in
artikel 69, vierde lid, Bvt jo artikel 58, derde lid, Bvt gestelde. De beroepscommissie kan derhalve klager niet ontvangen in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, mr. dr. E.J. Hofstee en mr. drs. T.A.M. Louwe, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 24 oktober 2008

secretaris voorzitter

Naar boven