Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1347/GA, 24 september 2008, beroep
Uitspraakdatum:24-09-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1347/GA

betreft: [klager] datum: 24 september 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 26 mei 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij het huis van bewaring (h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 augustus 2008, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, zijn gehoord klager en de directeur van het h.v.b. Nieuw Vosseveld, [...]

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat klager geen hulp krijgt van een medewerker van de maatschappelijke dienstverlening in de inrichting ondanks verschillende verzoeken daartoe.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is afkomstig uit Marokko en woont in België. Klagers zoontje is uit huis geplaatst en klager is nu op zoek naar de verblijfplaats van zijn zoon. Klager heeft reeds in oktober 2007 bij een medewerker van de BSD om hulp gevraagd om het
verblijfadres in België te achterhalen. Vanaf 28 januari 2008 heeft klager herhaaldelijk verzoekbriefjes naar de Maatschappelijke Dienstverlening gestuurd. Hem werd medegedeeld dat hij geen hulp kon krijgen, omdat hij niet in Nederland woonachtig is.
Op
30 maart 2008 heeft klager een brief geschreven en hij is toen opgeroepen voor een gesprek. Over deze kwestie heeft klager ook gesproken met de maandcommissaris.
Klager is vervolgens begin april overgeplaatst naar de p.i. Esserheem. In die inrichting is hem wel hulp geboden met het vinden van het adres van zijn kind.

De directeur heeft in beroep haar tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De Maatschappelijke Dienstverlening spant zich vooral in voor de nazorg van gedetineerden, zoals het zoeken van woonruimte en werk. Het maatschappelijk werk is actief geweest met het uitzoeken van telefoonnummers en adressen. Een maatschappelijk
werkster heeft op 1 april 2008 klager bezocht. Zij heeft voor hem contact gelegd met de bevoegde instanties in België en met de voogd van klagers uit huis geplaatst kind. Klager is vervolgens (als illegaal vreemdeling) naar Esserheem overgeplaatst.
Aangezien klager probeert de nationaliteit van België te verkrijgen is hij daarna geplaatst in de locatie de Geerhorst. De directeur is van mening dat klager voldoende hulp en advies heeft gekregen, zij het dat het allemaal wel wat sneller had gekund.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 43, eerste lid, van de Pbw heeft de gedetineerde recht op sociale verzorging en hulpverlening. Hieruit vloeit voor de directeur een zorgplicht voort om sociale verzorging en hulpverlening in de inrichting aan te bieden.

Klager heeft sinds eind januari 2008 verzoekbriefjes gestuurd naar de Maatschappelijke Dienstverlening en pas op 1 april 2008 heeft een maatschappelijk werkster klager bezocht.
De beroepscommissie is van oordeel dat de directeur tekort is geschoten in haar zorgplicht nu veel tijd is verstreken voordat aan klagers hulpvraag tegemoet werd gekomen.
De beroepscommissie zal het beroep dan ook gegrond verklaren. Nu inmiddels aan klagers hulpvraag is voldaan ziet de beroepscommissie geen aanleiding om een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, J. Schagen MA en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 24 september 2008

secretaris voorzitter

Naar boven