Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1515/GA, 24 september 2008, beroep
Uitspraakdatum:24-09-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Post  v

Uitspraak

nummer: 08/1515/GA

betreft: [klager] datum: 24 september 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de Gevangenis Grave,

gericht tegen een uitspraak van 11 juni 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, voor zover daarbij een onderdeel van het beklag gegrond is verklaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 augustus 2008, gehouden in de penitentiaire inrichting te Vught, zijn gehoord klager, de unit-directeur de heer [...] en de juridisch medewerker bij genoemde inrichting, [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft, voor zover in beroep aan de orde, het openen van een brief van de rechtbank.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het komt regelmatig voor dat de rechtbank de post voor verschillende gedetineerden in één envelop verstuurt. De post wordt los in één envelop gedaan en er zijn derhalve geen afzonderlijke enveloppen voor de betreffende gedetineerden. Het is voor de
inrichting niet mogelijk deze post in de oorspronkelijke envelop uit te reiken, omdat er maar één envelop is en meerdere brieven. Bovendien is deze envelop niet gericht aan een individuele gedetineerde, maar aan de bevolkingsadministratie. Het gaat
vaak
om uitspraken ten aanzien van verschillende gedetineerden en daarvoor hoeft niet getekend te worden. De stukken van de rechtbank worden naar de betreffende afdeling gestuurd.
De unit-directeur zal de suggestie van klager om de uitspraken van de rechtbank door gedetineerden zelf bij de administratie op te laten halen, in overweging nemen.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft er moeite mee dat een hem betreffende uitspraak van de kantonrechter op het teamkantoor ligt. Iedereen kan dan van deze uitspraak kennis nemen. Klager zou liever zien dat beschikkingen van een rechter op de administratie blijven liggen en
dat de betreffende gedetineerde deze zelf komt ophalen.

3. De beoordeling
Het beklag betreft het feit dat een envelop van de rechtbank met daarin post bestemd voor verschillende gedetineerden waaronder klager buiten aanwezigheid van klager is geopend. Door de directeur is aangevoerd dat de post voor deze gedetineerden niet
gescheiden was in verschillende, aan de betreffende gedetineerde geadresseerde enveloppen.
De beroepscommissie is van oordeel dat het niet mogelijk is deze post in de oorspronkelijke envelop uit te reiken, omdat er slechts één envelop is en meerdere gedetineerden. Bovendien is de envelop niet gericht aan een individuele gedetineerde, maar
aan
de bevolkingsadministratie.
Het beroep van de directeur is derhalve gegrond. De uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

Opmerking verdient nog dat het wenselijk voorkomt om in de geest van het voorstel van klager te handelen door dergelijke post niet door te sturen naar de betreffende afdeling, maar de gedetineerde te vragen de post te komen halen bij de
bevolkingsadministratie.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, voor zover in beroep aan de orde, en verklaart het beklag in zoverre alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, J. Schagen MA en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 24 september 2008

secretaris voorzitter

Naar boven