Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2496/SGA, 8 oktober 2008, schorsing
Uitspraakdatum:08-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2496/SGA

betreft: [klager] datum: 8 oktober 2008

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Maashegge te Overloon.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de locatie Maashegge van 1 oktober 2008, inhoudende – zo verstaat de voorzitter – dat verzoeker
wordt voorgedragen voor overplaatsing naar een inrichting met een meer beveiligd regime.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 1 oktober 2008 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 8 oktober 2008.

1. De beoordeling
De beslissing om verzoeker bij de selectiefunctionaris voor te dragen voor overplaatsing naar een andere inrichting, is geen beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Verzoeker kan daarom niet worden ontvangen in zijn verzoek.

Voor zover verzoeker zich niet kan verenigen met de inhoud van dat (her)selectievoorstel of met de daarop genomen selectiebeslissing, kan hij zijn bezwaren naar voren brengen in een tegen de beslissing van de selectiefunctionaris in te dienen
bezwaarschrift. Bij gelegenheid van de behandeling van dat bezwaarschrift en bij gelegenheid van de behandeling van een eventueel beroep tegen de beslissing op het ingediende bezwaarschrift zullen verzoekers bezwaren meegewogen worden

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gegeven door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 8 oktober 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven