Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1489/GA, 14 oktober 2008, beroep
Uitspraakdatum:14-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1489/GA

betreft: [klager] datum: 14 oktober 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 juni 2008 van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 september 2008, gehouden in de locatie Zoetermeer, zijn gehoord klager en [...]unit-directeur bij de locatie Zoetermeer.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering van de directeur om klager permanent een laptop en printer op cel toe te staan.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De beslissing van de directeur is onbegrijpelijk. Klager moet de laptop ’s-morgens bij het uitsluiten om 08.00 uur ophalen en aan het einde van het dagprogramma voor insluitingstijd weer inleveren bij het personeel. Dit is zeer onpraktisch voor klager.
Hij kan namelijk niet de hele dag van de laptop gebruikmaken, daarvoor is het dagprogramma te vol. Feitelijk komt het dagelijks neer op de duur van een half dagprogramma, waarbij hij op de vrijdag feitelijk de hele dag niet aan zijn laptop kan werken
en
de maandag om de week niet. Dat was niet de bedoeling van de uitspraak van de beroepscommissie op het vorige beroep van klager (kenmerk 07/2599/GA van 26 maart 2008). De mogelijkheid te werken met de laptop die klager thans wordt toegestaan, is bij de
behandeling van dat beroep al aan de orde geweest. De directeur presenteert het nu als een nieuwe beslissing. Hoewel het bij het vorige beroep om het op cel hebben van een laptop met printer ging, is de printer thans niet toegestaan. Inmiddels is de
schade als gevolg van het feit dat hij nauwelijks zijn werkzaamheden voor de stichting Landelijke Gedetineerden Commissie (LGC) en het tijdschrift Respond kan uitvoeren enorm opgelopen en is hij gedagvaard door twee schuldeisers. Dit betreft partijen
die een geldbedrag als voorschot hebben aanbetaald en dat nu terug willen hebben. Klager ging er vanuit dat hij op grond van de uitspraak waarop hij de laptop in Alphen aan den Rijn op cel mocht hebben, dit ook in Zoetermeer mocht en er zijn daarom
contracten getekend. De werkzaamheden voor het tijdschrift zijn grafisch van aard. Daar moet je even voor gaan zitten en dat kost wat meer tijd. Hij heeft daar bijzondere software voor nodig. ’s-Avonds zou hij rustig de tijd hebben om hieraan te
werken.
Het is klager toegestaan om bij de afdeling onderwijs te printen. Hier mag echter niets anders uitgeprint worden dan stukken ten behoeve van onderwijs. Bovendien kunnen alleen Wordbestanden worden geprint, terwijl de grafische programma’s waar klager
mee werkt andere bestanden zijn. Uitprinten werkt dus niet. Klager vraagt zich af waarom andere gedetineerden wel de hele dag een computer op cel mogen. Bij één van die gedetineerden, die de interne bajeskrant maakt, is onlangs de computer in verband
met een grootschalig onderzoek ingenomen, maar klager weet dat hem de toezegging is gedaan dat hij deze weer terugkrijgt. De directeur geeft aan geen precedentwerking te willen. Als klager elke ochtend zichtbaar een koffertje bij het personeel moet
ophalen, leidt dat wat hem betreft eerder tot precedentwerking, omdat dat vragen oproept. Klager heeft in verband met zijn studie arbeidsverlof gekregen. Studeren kan ook ’s-avonds, klager is hierin flexibel.

De directeur heeft in beroep haar tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De directeur wil in verband met veiligheidsoverwegingen liever helemaal geen laptops op cel. Er is één gedetineerde die thans een laptop op cel heeft, ook ’s-avonds, in verband met het omvangrijke dossier in zijn strafzaak. De werkzaamheden voor de
bajeskrant vinden, voor zover daarvoor een computer nodig is, niet meer op cel plaats. De printer mag niet op cel in verband met het gevaar voor fijnstof. Klager kan de hele week overdag werkzaamheden verrichten voor het LGC, dat moet voldoende zijn.
Hij werkt met een USB-stick die eens in de zoveel tijd wordt gecontroleerd door het SSC. Hij kan de printer bij het onderwijs gebruiken. De directeur is onlangs nog eens nagegaan hoe het met de werkzaamheden van klager zit en het blijkt dat hij in het
weekend helemaal niet veel heeft gewerkt. De directeur wil geen precedentwerking. Klager is gedetineerd en heeft dientengevolge met beperkingen te maken. De inrichting heeft geen deskundigen in huis om zelf controlewerkzaamheden uit te voeren.

3. De beoordeling
Na de gegrondverklaring van klagers beroep betreffende de weigering van de directeur om een uitzondering te maken op het verbod een computer (laptop) op cel te hebben (uitspraak van 26 maart 2008 kenmerk 07/2599/GA), heeft de directeur beslist dat
klager de laptop overdag op cel mag hebben. Hij moet deze aan het einde van het dagprogramma weer inleveren. Klager wil echter permanent de beschikking over zijn laptop kunnen hebben.
De beroepscommissie verstaat dat veiligheidsoverwegingen en de vrees voor precedentwerking aan de beslissing van de directeur ten grondslag liggen. Waar het klager overdag is toegestaan in zijn cel op een laptop te werken met een regelmatig
gecontroleerde USB-stick, valt niet in te zien dat de veiligheid in de inrichting in het geding is als klager ook ’s-avonds de beschikking heeft over zijn laptop. Klager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de tijd die hem overdag is gegund om op de
laptop te werken niet toereikend is om aan zijn verplichtingen voor de stichting, het tijdschrift en zijn studie (waarvoor hem arbeidsverlof is verleend) te voldoen. Waar het thans slechts om twee gedetineerden in de inrichting gaat aan wie het op
individueel bepaalde gronden is toegestaan een computer op cel te hebben, hoeft geen sprake te zijn van precedentwerking.
Het beroep zal gelet op het vorenstaande gegrond worden verklaard. De beroepscommissie is van oordeel dat klager met de gegrondverklaring voldoende tegemoet wordt gekomen en zal daarom geen (financiële) tegemoetkoming toekennen.
Klager heeft steeds aangevoerd dat het hem ook om een printer op cel gaat. De directeur heeft voor de weigering van een printer op cel het argument van gevaar voor fijnstof gegeven. De beroepscommissie acht deze beslissing niet onredelijk of onbillijk.
Wel zal klager op andere wijze voldoende mogelijkheid tot printen geboden moeten worden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep met betrekking tot het permanent de beschikking hebben over de laptop gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.
Zij verklaart het beroep met betrekking tot de printer ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, dr. M. Kooijman en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Jousma, secretaris, op 14 oktober 2008

secretaris voorzitter

Naar boven