Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1457/GA, 14 oktober 2008, beroep
Uitspraakdatum:14-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 08/1457/GA

betreft: [klager] datum: 14 oktober 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 juni 2008 van de beklagcommissie bij het Huis van bewaring (h.v.b.)/ISD Rotterdam te Krimpen aan den IJssel

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 september 2008, gehouden in de locatie Zoetermeer, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij voormeld h.v.b.
Klagers raadsman, mr. R.J. Baumgardt, heeft bericht niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de beklagen en de uitspraak van de beklagcommissie
De beklagen betreffen:
a. klagers interne overplaatsing op 8 november 2007 naar een andere afdeling;
b. het feit dat klagers vriendin op 27 maart 2007 de toegang tot de inrichting is geweigerd;
c. het feit dat klager na zijn overplaatsing naar De Schie geen compensatiebezoek kan krijgen dat hem was toegezegd in verband met het feit dat zijn vriendin tweemaal (op 23 oktober en 30 oktober 2007) bijna 20 minuten te laat is binnengelaten voor
bezoek;
d. het feit dat klager na zijn overplaatsing zijn winkelbestelling niet heeft gekregen;
e. het feit dat door toedoen van het h.v.b. te Krimpen aan den IJssel klagers spullen zijn zoekgeraakt en beschadigd bij het transport in verband met zijn overplaatsing naar De Schie;
f. het feit dat spullen in klagers fouillering in het h.v.b. te Krimpen aan den IJssel zoek zijn geraakt.

De beklagcommissie heeft de beklagen a, c, e en f ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. Het beklag onder b is gegrond verklaard zonder toekenning van een tegemoetkoming. Het beklag onder d is gegrond verklaard
waarbij de tegemoetkoming is vastgesteld op het laatst van klagers rekening-courant afgeschreven bedrag voor bestelde goederen bij de winkelier.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a. Klager had helemaal geen problemen met zijn broer. Ze hadden een goed contact. Klager vindt het vreemd, hij heeft het er nog met afdelingshoofd [...] over gehad. Klager is eerst naar een andere afdeling overgeplaatst en toen naar De Schie. Zijn
broer
is tussendoor ook naar een gevangenis overgeplaatst. Klagers overplaatsing was dus helemaal niet nodig.
Nadat klager het standpunt van de directeur heeft vernomen geeft hij aan het beroep ten aanzien van deze klacht in te trekken.
b. Op 27 maart 2007 kwam klagers vriendin op bezoek. Ze is zeer onheus behandeld en was aan het huilen. Ze moest weer weggaan. Klager heeft de situatie besproken met afdelingshoofd [...] Deze beloofde klager de kosten van de strippenkaart en de
taxikosten te vergoeden. De bus was namelijk al vertrokken en zijn vriendin wilde niet alleen over straat lopen. Ze heeft een taxi tot het metrostation genomen. Het geld zou binnen twee weken worden overgemaakt maar klager heeft nog steeds niet
ontvangen. Een strippenkaart kost
€ 6,80 en de taxikosten bedragen € 14,80.
c. Klager heeft op 23 en 30 oktober 2007 bezoek gehad van zijn vriendin, maar zij is te laat binnengelaten. Afdelingshoofd [...] heeft klager eerst een belregeling voorgesteld, maar daar ging hij niet mee akkoord. Een ander afdelingshoofd heeft hem
toen
een extra bezoek toegestaan, maar dat is niet meer doorgegaan door zijn overplaatsing naar De Schie.
d. Er was sprake van twee winkelbestellingen. Eén bestelling is geannuleerd, van de andere heeft hij het geld terug gekregen. Daarna is echter weer ten onrechte geld afgeschreven voor een winkelbestelling en heeft hij de spullen niet ontvangen. Het
gaat
in totaal om ongeveer € 16,= (sigaretten, diepvriesproducten en vlees). De huisregels die de directeur aanhaalt zijn klager onbekend. Wel is het zo dat spullen die je in bezit hebt voor eigen risico zijn. Dat is bij winkelbestellingen die je nog niet
hebt gekregen niet aan de orde.
e en f.. Klager heeft zijn spullen in blauwe zakken gepakt die hij van de inrichting verstrekt kreeg. Hij heeft zijn spullen bij het bad afgeleverd en kon meteen met het transportbusje mee dat klaarstond. Bij het bad zijn de spullen weer uitgepakt en
heringepakt in dozen. Klager had nog spullen in de fouillering en die wilde hij zijn vriendin laten uitvoeren. Ze kreeg echter alleen maar een tasje met een string en een paar t-shirts mee. In De Schie heeft klager bij het constateren van de vermissing
en beschadiging van zijn spullen geweigerd de spullen mee te nemen en heeft hij direct beklag ingediend. Volgens het bad hebben ze de spullen zo binnen gekregen. Zijn tondeuse is in De IJssel kapotgevallen en zijn radio/cd speler is beschadigd; er zit
een kras op. Klager somt de spullen op die hij nog mist dan wel kapot zijn gegaan: een tondeuse, een fles ketchup, een gedeelte van zijn dossier, tijdschriften (maar die hoeft hij niet meer terug), axe parfum, twee flessen olijfolie, cd’s en twee
strings.

Dan is er volgens klager nog een klacht die niet is behandeld. Dit betreft de telefoonkosten voor het bellen naar de raadsman. De kosten voor het bellen zijn teruggedraaid, maar de kosten die klager daarvoor heeft gemaakt heeft hij nog niet
teruggekregen. Hij heeft afdelingshoofd [...] herhaaldelijk hiernaar gevraagd maar die antwoordde steeds dat ze er mee bezig was. Klager heeft van de beklagcommissie persoonlijk te horen gekregen dat de telefoonkosten met terugwerkende kracht
terugbetaald zouden worden.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a. Het betreft klagers halfbroer - die een andere achternaam heeft - en de directeur een ander verhaal heeft verteld. Hij nam klager een aantal privé-zaken, die met zijn dochter te maken hadden kwalijk. Gelet op de uitlatingen van klagers halfbroer,
leek het niet verstandig hen samen te plaatsen. Klagers halfbroer is inderdaad naar de gevangenis van De IJssel overgeplaatst, maar dat is gelegen in hetzelfde gebouw waardoor ze elkaar toch nog konden tegenkomen. Klager is daarom naar een andere
inrichting overgeplaatst.
b. De directeur heeft bij het SSC navraag gedaan en heeft helaas moeten constateren dat het geld nog steeds niet naar klager is overgemaakt, ondanks twee verzoeken daartoe. Het betreft een bedrag van € 6,80 voor een strippenkaart; van vergoeding van
taxikosten is geen sprake. Daar zijn geen toezeggingen over gedaan. De directeur heeft nu de bevestiging dat het geld is overgemaakt.
d. De directeur kan de door klager genoemde afschrijving niet op het overzicht rekening-courant terugvinden, omdat de boekingen niet naar een inrichting zijn terug te voeren. Klager verblijft sinds november 2007 in De Schie. De huisregels zijn echter
duidelijk. Een overplaatsing is voor rekening van de gedetineerde. Deze keer is door een collega een toezegging gedaan en dat is prima, maar dat had dus niet gehoeven.
e. en f. De directeur verwijst naar het verweer voor de beklagcommissie. De spullen worden in blauwe zakken gepakt waarna ze bij het bad in dozen worden gepakt. Daar is de gedetineerde niet bij.

Met betrekking tot de telefoonkosten. De beklagcommissie heeft in deze zaak uitspraak gedaan en de klachten niet-ontvankelijk verklaard. Ter zitting is afgesproken dat de directie de telefoonkosten zou verlagen. De vergoeding van de hogere
telefoonkosten is wel besproken binnen de beklagcommissie, maar uiteindelijk is besloten om dat niet te doen. Er staat ook niets over in de uitspraak. Het zou ook ondoenlijk zijn geweest om iedereen terug te betalen, omdat inmiddels maanden waren
verstreken.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt het volgende:
a. Dit onderdeel is ingetrokken.
b. Nu vast staat dat klager de vergoeding van de reiskosten nog steeds niet heeft gekregen dient dit onderdeel gegrond te worden verklaard. Gelet op het tijdsverloop is een hogere tegemoetkoming op zijn plaats van na te noemen hoogte.
c. Klager is op verzoek van de directeur door de selectiefunctionaris overgeplaatst naar een andere inrichting. Hij heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hem een vervangend bezoek is beloofd voor het feit dat zijn vriendin te laat is binnengelaten
voor een bezoekmoment in ieder geval op 23 oktober 2008. Door zijn overplaatsing naar De Schie heeft dit vervangend bezoek niet meer plaats kunnen vinden. De beroepscommissie zal dit onderdeel gegrond verklaren. Zij acht een tegemoetkoming op zijn
plaats van na te noemen hoogte.
d. Hetgeen in beroep naar voren is gebracht kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Dit onderdeel van het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de
beklagcommissie zal in zoverre worden bevestigd. Zij merkt nog op dat hetgeen klager over een afschrijving van zijn rekening-courant nadien heeft aangevoerd, een nieuwe klacht betreft die buiten de beoordeling van dit beroep valt.
e en f. De beroepscommissie is van oordeel dat de door de directeur beschreven wijze van inpakken en verzenden van spullen - de spullen die eerst door de gedetineerde in blauwe zakken zijn gepakt worden bij het bad opnieuw ingepakt in dozen buiten de
aanwezigheid van de gedetineerde - meebrengt dat de door klager genoemde spullen onder verantwoordelijkheid van de directeur zijn vermist en beschadigd. Daar komt bij dat klager de vermissing en beschadiging direct bij aankomst van zijn spullen in De
Schie heeft geconstateerd en gemeld. Daar het ondoenlijk is voor de vermiste en beschadigde spullen afzonderlijk de waarde te bepalen zal klager een totaalbedrag aan tegemoetkoming worden toegekend van na te noemen hoogte.

Met betrekking tot de klacht over de telefoonkosten is de beroepscommissie van oordeel dat klager onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hem is toegezegd dat hem met terugwerkende kracht de hogere telefoonkosten vergoed zouden worden. Dit onderdeel
zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep met betrekking tot onderdeel d ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.
Zij verklaart de klacht met betrekking tot de telefoonkosten ongegrond.
Zij verklaart het beroep met betrekking tot de onderdelen b, c, e en f gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag in zoverre alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van in totaal € 100,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, dr. M. Kooijman en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Jousma , secretaris, op 14 oktober 2008

secretaris voorzitter

Naar boven