Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2302/SGA, 16 september 2008, schorsing
Uitspraakdatum:16-09-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2302/SGA

Betreft: [...] datum: 16 september 2008

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van genoemde p.i., inhoudende de oplegging van een ordemaatregel van uitsluiting van deelname aan arbeid
voor de periode van 9 september 2008 tot 23 september 2008. Aan deze ordemaatregel ligt het volgende ten grondslag: “Gezien de orde en veiligheid op de afdeling en een ongestoorde tenuitvoerlegging van uw detentie en uw voorrapportage acht ik het
noodzakelijk om u uit te sluiten van de arbeid op de arbeidszalen. Indien u een arbeidscontract heeft zal u wel zo mogelijk celwerk aangeboden worden. U zal lopende deze beschikking op een meer individuele basis begeleid worden. Tevens zal uw interne
detentieroute nader bekeken worden”.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 9 september 2008, van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 16 september 2008 alsmede van de door mr. H.M.S. Cremers gegeven nadere reactie op het door verzoeker
ingediende
schorsingsverzoek.

1. De beoordeling
Verzoeker heeft in zijn schorsingsverzoek aangegeven dat hij het niet eens is met de opgelegde ordemaatregel omdat hij niet is gehoord door de directeur vóórdat deze zijn besluit nam en omdat dit besluit niet op basis van nieuwe belangenafweging heeft
plaatsgevonden.
In zijn reactie van 16 september 2008 heeft de directeur aangegeven dat hem niets anders rest dan aan te geven dat verzoeker gelijk heeft in bovenstaande en dat hij zich kan voorstellen dat dit schorsingsverzoek ingewilligd wordt. De voorzitter
verstaat
het vorenstaande aldus dat de directeur instemt met het schorsingsverzoek en gelet hierop acht de voorzitter voldoende termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek. De voorzitter zal daarom het verzoek toewijzen en de beslissing van de directeur,
welke eindigt op 23 september 2008, met onmiddellijke ingang schorsen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van 9 september 2008 met onmiddellijke ingang.

Aldus gegeven door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 16 september 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven