Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/30972/GA, 12 maart 2024. Beroep
Uitspraakdatum:12-03-2024

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    22/30972/GA
    
            
Betreft    [klager]
Datum    12 maart 2024


Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van

[klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure
Klager heeft beklag ingesteld tegen het loon dat hij als afdelingsreiniger ontvangt.

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen te Alphen aan den Rijn heeft op 12 december 2022 het beklag ongegrond verklaard (AR 2022/702). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. R.W. van Zanden, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en de directeur van de PI Alphen (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling
Uit de inlichtingen van de directeur blijkt dat voor (alle) afdelingsreinigers in de PI Alphen geldt dat die zeven dagen van vier uur uitbetaald krijgen conform het basisuurloon. Er wordt, anders dan bij reguliere arbeid, geen toeslag gerekend, omdat er ook geen productienorm is waar de gedetineerde boven of onder kan presteren.

Hieruit volgt dat klager zich richt tegen de toepassing van een algemene regel in een concreet geval (terwijl die regel geen ruimte biedt voor een nadere interpretatie of beoordeling). Daartegen kan geen beklag worden ingesteld, tenzij die regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving. Dat is de beroepscommissie niet gebleken. Weliswaar staat in het document ‘Procesbeschrijving aanpassen loon gedetineerden’ (dat klager in beklag heeft overgelegd) dat mobiele reinigers 125% van het uurloon krijgen, maar het is de beroepscommissie niet duidelijk wat de status van dit document is. Het document is niet gedateerd of ondertekend en ook overigens niet te herleiden tot de PI Alphen.

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

Ten overvloede merkt de beroepscommissie op dat de Commissie van Toezicht in het kader van haar algemene toezichttaak eventueel – als zij daar aanleiding toe zou zien – opmerkingen zou kunnen maken over de verloning van gedetineerden in de PI Alphen (kennelijk is er ook een gesprek tussen inrichtingsdirecteuren geweest over dit thema, maar de beroepscommissie weet niet wat de uitkomst daarvan is geweest).

 

3. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.


Deze uitspraak is op 12 maart 2024 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit 
mr. F. Sieders, voorzitter, mr. F.H.J. van Gaal en mr. A. Jongsma, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter
 

Naar boven