Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1939/GB, 8 oktober 2008, beroep
Uitspraakdatum:08-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1939/GB

Betreft: [klager] datum: 8 oktober 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.A.W. Nillesen, namens

[klager], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 juli 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in unit B of C van de PI Tilburg ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 2 oktober 2007 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) van de PI Tilburg. Op 18 juni 2008 is hij geplaatst in unit B van de gevangenis van de PI Tilburg.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Er is alleen aangevoerd dat éénmalig sprake is geweest van het onttrekken aan detentie(verlof). Deze omstandigheid alleen kan de ongegrondverklaring van het bezwaar niet dragen, vooral nu de bevoegde autoriteit een zekere beleidsvrijheid heeft voor
zover het een reactie op de onttrekking betreft.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Vooralsnog is er onvoldoende vertrouwen in een ongestoord verloop van toe te kennen vrijheden. Tijdens de huidige detentie heeft klager zich op 25 februari 2008 onttrokken aan zijn detentie tijdens het regimair verlof vanuit de b.b.i. Maashegge te
Overloon. Na deze onttrekking heeft klager zich na enkele dagen gemeld, maar hij heeft met de onttrekking aangetoond zich niet aan de geldende regelgeving met betrekking tot toekenning van externe vrijheden te kunnen houden. Het functioneren van klager
ten tijde van zijn verblijf in de b.b.i. Maashegge was van dien aard dat een terugplaatsing binnen een dergelijk regime gerechtvaardigd was. Een terugplaatsing binnen een dergelijk regime werd middels een selectie voor de b.b.i. van de gevangenis van
de
PI Tilburg geëffectueerd, met dien verstande dat klager wordt uitgesloten voor regimesgebonden verlof. Met de plaatsing in de huidige inrichting heeft klager de mogelijkheid om een verzoek tot algemeen verlof in te dienen. In geval van toekenning van
algemeen verlof kan -na een goed verloop daarvan- worden onderzocht in hoeverre klager voldoet aan de criteria om opnieuw binnen een b.b.i. met regimair verlof geplaatst te worden.

4. De beoordeling
4.1. Unit B van de gevangenis van de PI Tilburg is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau, zoals bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting,
waar gedetineerden zijn uitgesloten van regimesgebonden verlof.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen naast zelfmelders voor plaatsing in een b.b.i. in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk risico vormen, een
strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.
In de toelichting op dit artikel (Staatscourant 12 september, nummer 176, pagina 9) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een
belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de
preventieve hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en
achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.4. Uit de stukken blijkt dat klager reeds eerder tijdens de huidige detentie met regimair verlof is geweest. Tevens blijkt dat klager zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, nu hij zich enkele dagen heeft onttrokken aan zijn detentie.
De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat klager, gelet op die eerdere onttrekking tijdens de huidige detentie, vooralsnog niet in aanmerking komt voor plaatsing in een b.b.i. met
regimesgebonden verlof. Gelet hierop kan de op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Derhalve beslist
de beroepscommissie als volgt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 8 oktober 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven