Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0369/TA, 2 oktober 2008, beroep
Uitspraakdatum:02-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/369/TA

betreft: [klager] datum: 2 oktober 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K.B. Larooij, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 februari 2008 van de beklagcommissie bij het FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 april 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. K.B. Larooij, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...], hoofd
behandelingsrapportage.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet verstrekken van een aan klager voorgeschreven medicijn.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is hartpatiënt en gedotterd. Klager weet zelf heel goed welke medicijnen hij gebruikt. Klagers huisarts heeft het middel Coversyl voorgeschreven. Klager heeft dit middel tot en met november 2006 gekregen.
Reeds in het consultverslag van de cardioloog [...]. van 13 maart 2007, dat aan de inrichting is toegezonden, staat onder medicatie het medicijn Coversyl opgenomen. Het verweer van de inrichting dat er geen receptuur bij was gevoegd en dat het
medicijn
derhalve niet verstrekt hoefde te worden is niet voldoende. Dit had voor de medische dienst aanleiding moeten zijn om nadere informatie te vragen bij de betreffende cardioloog. Dit is pas bij een volgend bezoek van klager aan de cardioloog in oktober
2007 wel gebeurd.
De inrichting heeft haar zorgplicht, zoals neergelegd in artikel 41 Bvt, in het geheel niet betracht en het personeel is te kort geschoten in de adequate uitoefening van zijn taak. Het beklag dient derhalve ontvankelijk te worden verklaard.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is eind 2006 weer in de inrichting geplaatst en zijn medische gegevens zijn toen overgedragen aan de inrichting. Er is telefonisch contact geweest met klagers huisarts en de nodige zorgvuldigheid is in acht genomen, gezien het feit dat klager
twee dotterbehandelingen had ondergaan. Op de medische kaart die klager buiten gebruikte was het middel Coversyl niet vermeld. In het verslag van 13 maart 2007 van de cardioloog werd dit middel wel vermeld, maar er was geen recept uitgeschreven. Alleen
op basis van de verslaglegging van de arts kunnen door de medische dienst geen medicijnen worden verstrekt. De medische dienst hoeft niet alle gegevens van het ziekenhuis te controleren. Er is derhalve geen sprake van een direct nalaten van de
inrichting.
Naar aanleiding van klagers bezoek aan de cardioloog in oktober 2007 is de discrepantie tussen het consultverslag en de medische kaart naar voren gekomen. De medische dienst heeft toen contact opgenomen met het Sint Franciscus Gasthuis. Aan klager is
vanaf dat moment het middel Coversyl verstrekt.

3. De beoordeling
Het beklag is gericht tegen het niet betrachten van de zorgplicht door het hoofd van de inrichting, als vermeld in art. 41 Bvt. Dit valt gelet op de vaste jurisprudentie van de beroepscommissie onder de reikwijdte van art. 56, eerste lid onder e, Bvt.
Klager kan derhalve in zijn beklag worden ontvangen.
Het is niet (meer) te controleren door de beroepscommissie of klager in 2006, toen hij buiten de inrichting verbleef, het middel Coversyl gebruikte. Het is de inrichting bekend dat klager een hart- en suikerpatiënt is. Vast staat dat in het
consultverslag van 13 maart 2007 van de cardioloog[...] van het Sint Franciscus Gasthuis onder medicatie Coversyl 2 mg staat vermeld. De beroepscommissie had zich kunnen voorstellen dat, hoewel door de cardioloog geen recept voor dit middel was
verstrekt, de medische dienst was nagegaan of klager Coversyl moest innemen. Pas na het volgende consult-bezoek van klager aan de cardioloog op 5 oktober 2007 heeft de medische dienst van de inrichting contact opgenomen met de cardioloog. Vervolgens is
klager Coversyl verstrekt.
Gelet op de huidige stand van de jurisprudentie van de beroepscommissie is de beroepscommissie van oordeel dat niet gezegd kan worden dat het hoofd van de inrichting de in artikel 41, derde lid, onder a en b, Bvt genoemde zorgplichten ten aanzien van
klager niet heeft betracht, waardoor klagers recht op medische verzorging zou zijn geschonden.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, en verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en prof. mr. C. Kelk, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 2 oktober 2008

secretaris voorzitter

Naar boven