Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 23/34812/GM, 23 januari 2024, beroep
Uitspraakdatum:23-01-2024

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    23/34812/GM
    
            
Betreft    [klager]
Datum    23 januari 2024


Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van

[klager] (hierna: klager)

1. De procedure
Klagers raadsvrouw, mr. M.W. Bouwman, heeft beroep ingesteld tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts van de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught (hierna: de inrichtingsarts). Klager beklaagt zich erover dat hij langdurig verkeerde stomazorg heeft gekregen.

De medisch adviseur bij het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft bemiddeld. Het bemiddelingsverslag bevindt zich in het dossier.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw, het ondersteunend hoofd zorg en een verpleegkundige, namens de inrichtingsarts, gehoord op de digitale zitting van 7 december 2023.

2. De standpunten in beroep
Standpunt van klager
Klager heeft langdurig, sinds 2021, onjuiste dan wel onvoldoende behandeling voor zijn stoma gekregen. Klager is recent behandeld geweest door een stomaverpleegkundige van buiten de inrichting. Zij zou aan klager hebben aangegeven dat de mal van de stoma al ruim zeventien maanden verkeerd geknipt is. Hierdoor zouden er veel bloedingen zijn ontstaan. Klager heeft maandenlang veel pijnklachten ervaren, waarbij ontlasting op de wond is terechtgekomen. Er zouden ruim honderd meldingen zijn van ontvellingen en van een kapotte huid bij klager. Klager geeft aan dat hij tot huilens toe pijnklachten heeft ervaren. Ter zitting heeft klager aangegeven dat het sinds de komst van de stomaverpleegkundige beter is gegaan. 

Klager verzoekt om aan hem een tegemoetkoming toe te kennen.

Standpunt van de inrichtingsarts
De klachten van klager zijn heel serieus genomen en om die reden is een stomaverpleegkundige ingeschakeld. Zij heeft, samen met de medische dienst van de PI Vught, meegekeken waar de stomazorg van klager eventueel verbeterd zou kunnen worden. Dit was niet omdat de stomazorg niet goed zou zijn, maar om extra expertise in te roepen voor de gecompliceerde stomazorg. Deze stomaverpleegkundige heeft aangegeven dat de huid er op dat moment goed uit zag en heeft een aantal adviezen gegeven die zijn meegenomen in de stomazorg van klager. Het ondervinden van problemen met een stoma betekent niet meteen dat er geen goede zorg is geleverd, een stoma verandert ook. Juist door het serieus nemen van de klachten van klager en het, naast de eigen goede zorg, inroepen van een stomaverpleegkundige is de inrichtingsarts van mening dat is voldaan aan de zorgplicht. 

3. De beoordeling
Uit het medisch dossier en het besprokene ter zitting volgt dat een stomaverpleegkundige is ingeschakeld om verbetering aan te brengen in de stomazorg. Klager heeft aangegeven al anderhalf jaar (pijn)klachten te hebben ervaren rond de stomazorg. In het medisch dossier valt te lezen dat klager regelmatig last had van wondjes, rode plekjes, bloedingen, ontvellingen en lekkages. De stomaverpleegkundige heeft adviezen gegeven en sindsdien is het beleid aangepast en de stomazorg verbeterd. 
De beroepscommissie is van oordeel dat, gezien de vele klachten rondom de gecompliceerde stomazorg gedurende een langere periode, eerder deze gespecialiseerde zorg ingeschakeld had dienen te worden, waarmee mogelijk veel van klagers leed voorkomen had kunnen worden. Door dit pas na vele maanden te doen, ondanks de aanhoudende klachten, heeft de inrichtingsarts onvoldoende voortvarend en zorgvuldig gehandeld. 

Gelet op het voorgaande moet het handelen van de inrichtingsarts worden aangemerkt als in strijd met de norm zoals bedoeld in artikel 71f, derde lid, onder a. of b., van de Penitentiaire beginselenwet. De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren. De beroepscommissie ziet aanleiding om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen. Zij zal deze vaststellen op €125,-. 

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €125,-. 


Deze uitspraak is op 23 januari 2024 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit 
mr. D.W.J. Vinkes, voorzitter, drs. K.M.P.A.M. Habryka en drs. N.C.J.A.M. Kochx, leden, bijgestaan door mr. K. Kiela, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter
 

Naar boven