Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1482/TA, 11 september 2008, beroep
Uitspraakdatum:11-09-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1482/TA

betreft: [klager] datum: 11 september 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van 10 juni 2008 van de beklagcommissie bij de Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting, waarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman mr. M.J.A.E. Rijssenbeek, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 100,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het opgelegde afdelingsarrest op 16 november 2007, plaatsing in de oranjefase, en de verlenging daarvan, plaatsing in de
oranjefase plus, per 7 december 2007, in verband met klagers weigering medewerking te verlenen aan een urinecontrole.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft een enorm verlies geleden door de verkeerde beslissing van de inrichting, waaraan geen enkele geldelijke tegemoetkoming recht doet. Klager heeft niet alleen door zijn plaatsing in de oranjefase
een aanzienlijke behandelachterstand opgelopen, maar ook door zijn overplaatsing naar een andere afdeling. Klager wil uitbetaling van de gemiste arbeidsuren over de periode van 16 november 2007 tot en met 4 januari 2008 en de opgebouwde snipperuren.
Voorts wil klager een schriftelijk excuus van de directeur. Klagers verlengingsadvies moet gerectificeerd worden, omdat veel negatieve zaken voortvloeien uit klagers zogenaamde tegenwerking van het urinecontrolebeleid. De risicotaxaties van [...]
moeten
worden toegevoegd aan het verlengingsadvies. Klager wil een geldelijke vergoeding ontvangen voor de zeven weken waarin hij geen bezoek heeft kunnen ontvangen. De telefoonkosten naar zijn advocaat en de kosten van de brieven naar instanties, dienen te
worden vergoed. De tegemoetkoming dient te worden verhoogd met de wettelijke rente.
Ook dient de inrichting klagers werkelijke problemen te erkennen en hem een op deze problematiek gerichte behandeling aan te bieden.

Het hoofd van de inrichting heeft daarop als volgt gereageerd. Klager heeft in totaal zes weken afdelingsarrest gehad in verband met de weigering van een urinecontrole. Het afdelingsarrest is bedoeld om de aanschaf of verkoop van drugs onmogelijk te
maken. De hoogte van de tegemoetkoming is in overeenstemming met klagers belangen en omstandigheden. Klager wenst een schadevergoeding en wettelijke rente, maar daarvoor is de tegemoetkoming niet bedoeld.
Overigens is klager financieel schadeloos gesteld doordat hem alsnog de uren, die hij in de onderhavige periode als gevolg van de oranjefase niet heeft kunnen werken, zijn uitbetaald. De inrichting heeft het Protocol urineonderzoek aangepast en dit is
op 17 juni 2008 in werking getreden. Voortaan kunnen urinecontroles niet alleen door een verpleegkundige, maar ook door een medewerker worden afgenomen. Daardoor is het eenvoudiger een urinecontrole door een medewerker van hetzelfde geslacht te laten
afnemen.

3. De beoordeling
Klager heeft op 16 november 2007 een urinecontrole geweigerd. Ingevolge artikel 10 van het Protocol urineonderzoek is hem een drugsmaatregel opgelegd (oranjefase) voor de duur van drie weken. Klager heeft vervolgens op 7 december 2007 een urinecontrole
geweigerd, waardoor hij drie weken in de oranje fase plus heeft verbleven. In deze fase krijgt de patiënt naast de beperkingen van de oranje fase een uitsluitprogramma waarbij hij slechts vier uur per dag met één of meer medepatiënten de tijd kan
doorbrengen.

De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 150,=, te weten € 4,= per dag voor de eerste drie
weken en € 5,= per dag voor de volgende drie weken, totaal € 149,= af te ronden op
€ 150,=.
De overige door klager aan gevoerde posten komen niet in aanmerking voor toewijzing omdat de tegemoetkoming naar het oordeel van de beroepscommissie een redelijke compensatie vormt voor de door klager ondervonden ongemakken. De overige door klager
gevraagde beslissingen vallen buiten het bereik van de onderhavige procedure.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 150,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 11 september 2008

secretaris voorzitter

Naar boven