Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2436/SGB, 10 oktober 2008, schorsing
Uitspraakdatum:10-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2436/SGB

Betreft: [klager] datum: 10 oktober 2008

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift en een aanvulling daarop d.d. 6 oktober 2008 van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de BGG Zoetermeer.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 6 augustus 2008, tot overplaatsing naar de BGG Zoetermeer.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van bezwaarschrift d.d. 7 augustus 2008 en van de beslissing op het bezwaarschrift d.d. 17 september 2008.

De selectiefunctionaris heeft – ondanks herhaalde verzoeken – niet inhoudelijk gereageerd op het verzoek van de voorzitter om inlichtingen te verstrekken.

1. De standpunten van verzoeker en de selectiefunctionaris
Verzoeker heeft – zakelijk weergegeven – aangevoerd dat hij geen hulp heeft gehad, terwijl hij aan zichzelf en aan zijn toekomst wil werken. Verzoeker wil deelnemen aan het traject Terugdringen Recidive (TR) om een diploma te halen. Tevens wil hij naar
een forensisch psychiatrische afdeling voor verslaafden (f.p.a.v.). Inhoudelijk verwijst verzoeker ook naar zijn schorsingsverzoek van 24 september 2008.
Verzoeker vindt het vreemd dat in de afwijzing vermeld staat dat verzoeker niet welkom is in de Forensische schakelunit Nieuw Vosseveld te Vught, terwijl hij ook heeft gevraagd of hij naar een andere kliniek kan gaan. Tevens staat in verzoekers
penitentiair dossier dat het bureau selectie en detentiebegeleiding (b.s.d.) van de locatie De Geerhorst te Sittard op 30 juli 2008 een nieuwe aanvraag heeft gedaan voor plaatsing in een f.p.a.v. te Heerlen. Op dat verzoek heeft verzoeker geen reactie
gehad.

2. De beoordeling
De selectiefunctionaris heeft, ondanks herhaalde verzoeken daartoe, niet inhoudelijk gereageerd op het schorsingsverzoek. Op 8 oktober 2008 heeft de voorzitter de selectiefunctionaris nogmaals om inlichtingen verzocht en daarbij aangegeven dat, indien
de selectiefunctionaris niet voor 9 oktober 2008 om 17.00 uur mocht reageren, ervan uitgegaan wordt dat de selectiefunctionaris zich kan verenigen met het schorsingverzoek en dat het verzoek in dat geval in beginsel zal worden toegewezen. De
selectiefunctionaris heeft niet gereageerd. Gelet op het vorenstaande zal het verzoek worden toegewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 6 augustus 2008.

aldus gegeven door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris op 10 oktober 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven