Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1832/GV, 18 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:18-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1832/GV

betreft: [klager] datum: 18 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 juli 2008 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van strafonderbreking afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager is door zijn oma opgevoed en hij beschouwt haar als zijn moeder. Klager verwijst hiervoor naar de oma-verklaring. Klager wil zijn oma, die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt, zo snel mogelijk zien om eventueel afscheid van haar te
kunnen
nemen.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Inhoudelijk wordt verwezen naar de gronden van de bestreden beslissing. Klagers oma is 68 jaar oud (en niet 88 jaar oud zoals de raadsman aangaf) en is opgenomen in het ziekenhuis in Marokko in verband met suikerziekte en cardiopathie. In artikel 5,
eerste lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling) staat dat de minister in bijzondere omstandigheden een gedetineerde kan toestaan om in het buitenland te verblijven. In de toelichting staat dat dit mogelijk is in
het geval dat de levenspartner, de ouder of het kind van de gedetineerde is overleden. In dit geval is hiervan geen sprake.

Op klagers verzoek is het volgende advies uitgebracht.
De directeur van de penitentiaire inrichting administratief Haarlem heeft negatief geadviseerd ten aanzien van het verzoek. Klagers oma woont in het buitenland en is niet overleden.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 22 maanden met aftrek, wegens – kortweg – gedragingen strafbaar gesteld bij de Opiumwet.

Op grond van artikel 34 van de Regeling kan strafonderbreking worden verleend wegens zodanig bijzondere omstandigheden in de persoonlijke sfeer, dat niet kan worden volstaan met een andere vorm van verlof. Klager heeft aangevoerd dat het dringende
persoonlijke belang gelegen is in de kritische gezondheidssituatie van zijn grootmoeder. Het verzoek heeft hij onderbouwd met een verklaring omtrent een ziekenhuisopname. De Staatssecretaris heeft het verzoek afgewezen. Klager heeft volstaan met het
overleggen van een verklaring omtrent de ziekenhuisopname van zijn grootmoeder. Daarin wordt wel de reden voor de opname vermeld maar geen verder inzicht gegeven in de medische situatie van zijn grootmoeder. Haar toestand is niet door een arts
bevestigd, zoals wordt geëist in artikel 22, tweede lid, van de Regeling terwijl evenmin inzicht is gegeven of wordt voldaan aan de in het eerste lid van die bepaling genoemde vereisten. Hoewel denkbaar was geweest dat de Staatssecretaris omtrent de
medische situatie van de grootmoeder van klager een advies van de Medisch Adviseur had gevraagd, kan niet worden gezegd dat de bestreden beslissing, mede gelet op de fase waarin de tenuitvoerlegging van de detentie van klager zich bevindt, bij afweging
van alle feiten en omstandigheden onredelijk of onbillijk kan worden geacht. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 18 augustus 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven