Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1629/GB, 18 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:18-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1629/GB

Betreft: [klager] datum: 18 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 juni 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis/ISD Utrecht te Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 12 augustus 2002 gedetineerd. Hij verblijft sedert 12 oktober 2007 in de gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Op grond van de Pbw moet een gedetineerde zoveel als mogelijk worden geplaatst in zijn eigen regio. Klager heeft al tijdens zijn verblijf in Middelburg aangegeven dat hij graag gedetineerd wil zijn in zijn eigen regio. Klager begrijpt het argument van
de wachtlijst niet. Indien er sprake is van urgentie is een plaatsing in Nieuwegein immers goed mogelijk. Een medegedetineerde van klager kon immers ook binnen één maand worden overgeplaatst naar Nieuwegein. Op 28 mei 2008 is klagers echtgenote
bevallen
van een dochter. De huidige afstand tussen de woonplaats van zijn echtgenote en Krimpen aan den IJssel maken een bezoek van zijn echtgenote en kind onmogelijk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De directeur van de gevangenis De IJssel heeft positief geadviseerd op het verzoek van klager tot overplaatsing. Redenen voor het overplaatsingsverzoek waren dat zijn echtgenote zwanger was, hij tegengewerkt wordt in de gevangenis De IJssel en dat de
directeur van die gevangenis een negatief advies zou hebben gegeven met betrekking tot een verzoek om algemeen verlof. Ook zou de directeur een verzoek van klager om zijn zieke ouders in Roermond te mogen bezoeken, vertragen. Dat laatste verzoek is
overigens op 9 juni 2008 toegewezen. Met betrekking tot de zwangerschap van zijn echtgenote, die op vijf minuten reisafstand van de gevangenis/ISD Utrecht in Nieuwegein zou wonen, is geen medische verklaring overgelegd waaruit kan blijken van de
onmogelijkheid om te reizen. Daarnaast geldt dat de wachtlijst voor plaatsing in de gevangenis te Nieuwegein zeer lang is. Momenteel geldt nog dat verzoeker zich na de afwijzing van het onderhavige verzoek heeft misdragen jegens de directeur. Ook
klagers huidige gedrag in de inrichting laat te wensen over.

4. De beoordeling
4.1. De directeur van de gevangenis De IJssel heeft positief geadviseerd op het verzoek om overplaatsing naar Nieuwegein. De selectiefunctionaris heeft het verzoek afgewezen omdat het verzoek enerzijds onvoldoende feitelijk is onderbouwd; een
(medische) verklaring omtrent de zwangerschap en de onmogelijkheid om te reizen van klagers echtgenote ontbreekt. Anderzijds wordt de afwijzing gegrond op de omstandigheid dat er voor de gevangenis in Nieuwegein een wachtlijst geldt, waardoor de
wachttijd voor plaatsing zeer lang zou kunnen gaan duren.

4.2. Met betrekking tot het ontbreken van feitelijke gegevens over de (on)mogelijkheid van klagers echtgenote, die inmiddels bevallen is van een dochter, om naar Krimpen aan den IJssel te reizen, geldt dat die gegevens nog steeds niet voorhanden
zijn. In zoverre is de bestreden beslissing niet onbegrijpelijk.

4.3. De beroepscommissie acht aannemelijk dat klagers echtgenote op korte afstand van de gevangenis in Nieuwegein woont. Het argument dat de wachtlijst voor deze inrichting lang is, is van onvoldoende gewicht om deze beslissing te dragen gelet op de
duur van de detentie die klager nog zal moeten ondergaan en het begrijpelijke belang dat klager bij een plaatsing aldaar heeft. Plaatsing aldaar betekent immers dat hij in de regio waar hij woont wordt gedetineerd. Het beroep moet derhalve gegrond
worden verklaard.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 18 augustus 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven