Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1338/GB, 6 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:06-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1338/GB

Betreft: [klager] datum: 6 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 mei 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.)/ISD Haaglanden afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 29 februari 2008 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. Justitieel Complex Schiphol-Oost te Oude Meer. Op 13 maart 2008 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Alphen aan den Rijn.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager krijgt bezoek van zijn neef, nicht en zusje. Het kost het personeel en de boekhouder te veel tijd om naar Alphen aan den Rijn te komen voor besprekingen. Daardoor staat klagers bedrijf op schorsing. Klager raakt zo klanten en uiteindelijk zijn
bedrijf kwijt, waardoor hij gedwongen wordt om weer criminele activiteiten uit te voeren om aan geld te komen. Klager wil een goede terugkomst in de maatschappij en wil de criminele activiteiten achter zich laten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager vermeldt niet waar zijn bedrijf gevestigd is en waar zijn bezoek vandaan moet komen. De selectiefunctionaris gaat er gemakshalve van uit dat het bedrijf in Zoetermeer gevestigd is en dat zijn bezoek uit Zoetermeer komt. De afstand tussen
Zoetermeer en Alphen aan den Rijn is overbrugbaar. De detentiesituatie brengt nu eenmaal ongerief voor de bezoekers. +

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als veroordeelde in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Met het selectieadvies kan worden aangenomen dat klager een bedrijf heeft in Zoetermeer. De beroepscommissie is van oordeel dat de afstand tussen Zoetermeer en Alphen aan den Rijn goed overbrugbaar is. De op de onder 3.2. genoemde gronden
gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan daarom, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden maakt dit oordeel niet
anders. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 6 augustus 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven