Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1605/GB, 15 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:15-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1605/GB

Betreft: [klager] datum: 15 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 juni 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis/ISD Utrecht te Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 23 augustus 2005 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring/ISD Utrecht te Nieuwegein. Op 1 november 2007 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers ouders kunnen hem in Lelystad niet bezoeken. Zijn moeder is snel moe, heeft een slechte conditie, is vaak ziek, heeft last van hoge bloeddruk en diabetes. Ze is onder behandeling bij een huisarts die haar heeft doorverwezen naar het ziekenhuis
voor onderzoek aan hart en chronische ziekte. De huisarts vermeldt in zijn medische verklaring dat het niet mogelijk is voor klagers moeder om grote afstanden te reizen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is op grond van de lengte van zijn straf en op grond van rapportage van het PSC geplaatst in de gevangenis Lelystad. Overigens was dit zijn tweede voorkeur. Plaatsing in de gevangenis Nieuwegein is voorlopig niet aan de orde, niet zozeer vanwege
de lange wachtlijst, maar als gevolg van de geringe doorstroming. Uit de overgelegde medische verklaringen blijkt niet dat klagers ouders niet tot reizen in staat zijn.

4. De beoordeling
4.1. Bij uitspraak van 21 april 2008, kenmerk 08/470/GB, heeft de beroepscommissie klagers beroep tegen de afwijzende beslissing van 8 februari 2008 gegrond verklaard, omdat onvoldoende was ingegaan op de toentertijd voorhanden zijnde medische
verklaringen omtrent de gezondheid van klagers moeder.

4.2. Ter ondersteuning van zijn verzoek heeft klager andermaal een verklaring van de huisarts van zijn ouders overgelegd. Hierin is weergegeven dat de moeder van klager snel moe is en zich slecht kan inspannen. De oorzaak van haar klachten is nog
onduidelijk. Grote afstanden reizen is met deze klachten voor haar niet mogelijk. De selectiefunctionaris is in de bestreden beslissing in het geheel niet op deze verklaring ingegaan, doch geeft aan dat niet blijkt van een onmogelijkheid om te reizen
en
in de toelichting naar aanleiding van het ingestelde beroep, dat niet blijkt dat klagers ouders niet tot reizen in staat zijn.
Nu de selectiefunctionaris aan de overgelegde medische verklaring voorbijgaat, zonder bij twijfel de medisch adviseur van het Ministerie van Justitie in te schakelen, is de bestreden beslissing onvoldoende gemotiveerd. Dat de doorstroming vanuit de
gevangenis Nieuwegein zeer gering is, waardoor een plaats op de wachtlijst niet snel tot daadwerkelijke plaatsing in de gevangenis Nieuwegein zal leiden, behoeft, juist gegeven de overgelegde medische verklaringen, geen reden te zijn klager een plaats
op de wachtlijst te onthouden.
Het beroep moet daarom gegrond worden verklaard.
De bestreden beslissing zal worden vernietigd en aan de selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. I. Lispet, secretaris, op 15 augustus 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven