Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0934/GA, 1 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:01-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/934/GA

betreft: [klager] datum: 1 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 april 2008 van de beklagcommissie bij de Verslaafden Begeleidingsafdeling (VBA) gevangenis Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 juni 2008, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) De Schie te Rotterdam, is klagers raadsman, mr. M.A. van de Weerd, gehoord.
Hoewel klager op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.
De directeur van de VBA gevangenis Zoetermeer is zonder bericht van verhindering niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet aanbieden van een programma op de VBA.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In verband met de nierziekte waarvoor klager driemaal per week een nierdialyse dient te ondergaan in het ziekenhuis, kan klager volgens de
inrichting geen programma volgen. Klager valt tussen de wal en het schip. De Cova-training is niet van toepassing op de verslavingsproblematiek van klager. Klager wil behandeld worden voor de verslaving, maar er wordt hem geen behandeling aangeboden.
In
de p.i. Haaglanden te Scheveningen kreeg klager wel individuele begeleiding.
Ook van andere gedetineerden hoort klager dat er geen programma wordt aangeboden. In een overweging ten overvloede merkt de beklagcommissie op dat zij er vanuit gaat dat klager profijt zal trekken van de toezegging van de directeur het VBA-programma
binnen twee maanden meer invulling te geven. Dit is niet gebeurd.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 43, eerste lid, Pbw heeft de gedetineerde recht op sociale verzorging en hulpverlening. Hieruit vloeit voor de directeur een zorgplicht voort om sociale verzorging en hulpverlening in de inrichting aan te bieden.
Klager verblijft op een VBA-afdeling en stelt – onweersproken – dat hem geen programma, gericht op zijn verslavingsproblematiek, wordt aangeboden. Door het slechts aanbieden van een Cova-training (cognitieve vaardigheidstraining) is onvoldoende
invulling gegeven aan een programma gericht op zijn verslavingsproblematiek. Klager stelt verder dat hij in de vorige inrichting van zijn verblijf wel werd begeleid. Hiervan uitgaande is de beroepscommissie van oordeel, dat de directeur voornoemde
zorgplicht heeft geschonden. De enkele omstandigheid dat klager drie keer per week voor een dialyse naar een ziekenhuis moet, is geen grond aan klager geen programma aan te bieden. De beroepscommissie betrekt in zijn oordeel tevens dat de directeur
zijn
toezegging die hij ter zitting van de beklagcommissie heeft gedaan om binnen twee maanden aan het VBA-programma meer invulling te geven, volgens klager niet heeft verwezenlijkt. Het beroep is derhalve gegrond. De uitspraak van de beklagcommissie zal
worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. Voor het door klager ondervonden ongemak zal hem een tegemoetkoming worden toegekend. De beroepscommissie stelt deze vast op € 175,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 175,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en dr. M. Kooyman, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 1 augustus 2008

secretaris voorzitter

Naar boven