Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0663/GA, 31 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:31-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/663/GA

betreft: [klager] datum: 31 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 maart 2008 van de beklagcommissie bij de gevangenis Lelystad,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 4 juli 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klagers raadsvrouw mr. P.M. Breukink, en
[...], unit-directeur bij voormelde gevangenis.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het onvoldoende zorgvuldig behandelen van een verzoek om bezoek zonder toezicht in de maand november 2007, waardoor dat bezoek geen doorgang heeft kunnen vinden.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Als in de inrichting tijdig bekend zou zijn geweest dat klager afkomstig was uit de gevangenis Ter Apel, en niet uit een huis van bewaring (h.v.b.), dan had hem het bezoek zonder toezicht alsnog verleend kunnen worden in november 2007. Dan had het
bureau selectie- en detentiebegeleiding (b.s.d.) de aanvraag voor bezoek zonder toezicht immers kunnen behandelen als vervolgaanvraag. Vervolgaanvragen dienen binnen twee weken behandeld te worden. Klager heeft meerdere verzoekbriefjes moeten indienen
voordat men de aanvraag is gaan onderzoeken. Hij heeft daarbij direct aangegeven dat hij afkomstig was uit een andere gevangenis. Klager is daarom van mening dat de beslissing van de directeur, om dit bezoek zonder toezicht-aanvraag af te wijzen,
onvoldoende zorgvuldig is genomen. Klager wil graag een tegemoetkoming ontvangen voor het gemiste bezoek zonder toezicht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager kwam op 14 november 2007 binnen in de gevangenis Lelystad. Hij heeft toen een verzoek ingediend voor vervolgbezoek zonder toezicht. Omdat er in eerste instantie de schijn van had dat klager afkomstig was uit een h.v.b. is dat verzoek toen niet
gehonoreerd. Op dat moment was er ook nog geen penitentiair dossier van klager in de gevangenis aanwezig. Om op een verzoek om bezoek zonder toezicht te kunnen beslissen, dient de directeur te beschikken over volledige informatie. Een en ander heeft
tot
gevolg gehad dat klager pas op 6 december 2007 een bezoek zonder toezicht heeft mogen aanvragen, welk bezoek zonder toezicht op 18 december doorgang heeft gevonden. Hoewel de directeur erkent dat het vervelend is geweest voor klager, hij werd 2 dagen
voor zijn bezoek zonder toezicht vanuit Ter Apel overgeplaatst naar Lelystad, kan de directeur in dezen geen verwijt worden gemaakt. Het b.s.d. heeft zich gehouden aan de geldende procedure met betrekking tot verzoeken om bezoek zonder toezicht. Indien
het verzoek direct na binnenkomst was behandeld, was bezoek zonder toezicht misschien nog wel mogelijk geweest in de maand november van 2007.

3. De beoordeling
Onweersproken is dat klager, toen hij kort na zijn aankomst in Lelystad een aanvraag voor bezoek zonder toezicht heeft gedaan, in die aanvraag heeft aangegeven afkomstig te zijn uit de gevangenis Ter Apel en dat de aanvraag dus een vervolgaanvraag
betrof. In een dergelijk geval dient op korte termijn te worden beslist. Ook is onweersproken dat een dergelijk bezoek zonder toezicht zou zijn toegestaan indien het inderdaad een vervolgaanvraag betrof en dat dit bezoek zonder toezicht mogelijk nog in
november 2007, in ieder geval ruim voor 18 december 2007, zou zijn verleend.

Aan de directeur kan worden verweten dat de in deze aanvraag gevolgde procedure onvoldoende zorgvuldig is geweest. Indien – zoals in het onderhavige geval – een gedetineerde aangeeft een vervolgaanvraag te doen en medewerkers van het b.s.d. twijfelen
aan de juistheid van die aanvraag, ligt het voor de hand daarover zo snel als mogelijk duidelijkheid te krijgen. Nu de directeur heeft aangegeven dat de uit Ter Apel afkomstige stukken met betrekking tot de status van de betreffende gedetineerde vaker
onduidelijkheden opleveren, had het voor de hand gelegen om zelf – telefonisch – navraag te doen bij de afdeling bevolking of het b.s.d. van de locatie Ter Apel. Het vorenstaande bezien in onderling verband en samenhang maakt dat de beslissing van de
directeur om klagers eerste aanvraag voor bezoek zonder toezicht zonder nader onderzoek als voormeld af te wijzen daarom – bij afweging van alle in aanmerking komende belangen – onredelijk en onbillijk moet worden geacht. De beslissing van de
beklagcommissie zal daarom worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard.

Nu de gevolgen van de vernietigde beslissing van de directeur nog ongedaan gemaakt kunnen worden, zal de beroepscommissie bepalen dat aan klager vóór 1 oktober 2008 een extra bezoek zonder toezicht dient te worden verleend. Indien een dergelijk bezoek

buiten door klagers toedoen – geen doorgang kan vinden vóór 1 oktober 2008, komt aan klager een financiële tegemoetkoming toe van € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=, tenzij aan klager vóór 1 oktober 2008 een extra bezoek zonder toezicht is aangeboden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 31 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven