Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1180/TR, 31 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:31-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1180/TR

betreft: [klager] datum: 31 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 9 mei 2008 van de Staatssecretaris van Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft beslist dat klager geen recht heeft op een tegemoetkoming, naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie 06/1654/TB d.d. 24 november 2006, over de periode van 21 september 2007 tot 10 oktober 2007.

2. De ontvankelijkheid
De beroepscommissie is, anders dan door de Staatssecretaris is aangevoerd, van oordeel dat klagers beroep gericht is tegen een beslissing van de Staatssecretaris die een (vermeende) schending van de in artikel 69, eerste lid aanhef en onder f, Bvt
inhoudt, te weten een beperking van een recht dat klager op grond van een bij of krachtens de wet of enige een ieder verbindende bepaling van een in Nederland geldend verdrag toekomt.
Op grond van een dergelijke beslissing staat rechtstreeks beroep bij de beroepscommissie open.

Na ontvangst van klagers beroepschrift heeft de Staatssecretaris de bestreden beslissing opnieuw overwogen en is gebleken dat de stelling van klager, dat hij nog recht heeft op een tegemoetkoming van € 600,=, juist is. De Staatssecretaris heeft
aangekondigd dat deze tegemoetkoming zo spoedig mogelijk aan klager zal worden overgemaakt. Nu de Staatssecretaris heeft erkend dat aan klager een maand te weinig is uitbetaald, volstaat de beroepscommissie met gegrondverklaring van het beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr.drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 31 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven