Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1554/GA, 11 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:11-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1554/GA

betreft: [klager] datum: 11 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Zwiers, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 juni 2008 van de beklagcommissie bij de Gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde gevangenis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het aantal door de inrichting aangeboden televisiekanalen.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft geen bezwaar tegen de – landelijk vastgestelde – vergoeding die hij moet betalen om televisie te kunnen kijken. Hij kan zich echter niet verenigen met het beperkte pakket van kanalen dat in de inrichting wordt aangeboden. De omvang van het
aangeboden pakket ligt binnen de invloedssfeer van de directeur. De directeur heeft onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de gedetineerden. De klacht die klager heeft ingediend, treft hem. Het gaat om een beslissing met rechtsgevolg,
waartegen klager kan en mag opkomen.
Het feit dat de inrichting wat afgelegen ligt, kan geen afdoende reden zijn om geen voorzieningen te treffen. In de huidige tijd, met alle technische mogelijkheden en ontwikkelingen van dien, moet het immers mogelijk zijn om de benodigde aanpassingen
te
realiseren. Klager verzoekt dan ook zijn klacht alsnog ontvankelijk en gegrond te verklaren en de directeur op te dragen te zorgen voor verbetering van het kanalenpakket.

De directeur volhardt in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt en onderstreept nog eens dat het om een voor alle gedetineerden geldende regeling gaat.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het onderwerp van beklag betreft een voor alle in de Gevangenis
De IJssel verblijvende gedetineerden geldende regeling, die niet in strijd is met een hogere regeling, terwijl evenmin is gebleken van een onzorgvuldige toepassing van de regeling. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 11 augustus 2008

secretaris voorzitter

Naar boven