Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1138/GA, 14 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:14-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1138/GA

betreft: [klager] datum: 14 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een uitspraak van 29 april 2008 van de beklagcommissie bij de normaal beveiligde inrichting Nieuwersluis te Nieuwegein,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de normaal beveiligde inrichting Nieuwersluis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de verplichting bij uitval van de werkzaamheden als sporthulp, arbeid te verrichten op de arbeidszaal.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klaagster en de directeur
Klaagster heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klaagster is in de inrichting werkzaam als sporthulp. De directeur geeft aan dat de maatregel is genomen om iedereen gelijk te stellen. Hiervan is
echter geen sprake, omdat de gedetineerden die op de arbeidszaal werken bij uitval van de werkmeesters vrij hebben. Voor klaagster geldt dit niet. Klaagster verwijst verder naar haar psychische klachten, waarvoor zij medicijnen krijgt voorgeschreven.
Klaagster is bereid ook buiten de werktijden te werken. Hiervoor vraagt klaagster nooit om een vergoeding. Klaagster kan zich er wel in vinden als bij uitval van de werkzaamheden als sporthulp, zij vervangend werk kan doen door werkzaamheden op de
afdeling of in de huisdienst. De directeur heeft klaagster medegedeeld dat zij niet naar de werkzaal zal worden gestuurd als de werkgever er één dag niet zal zijn. Klaagster weet echter dat als de p.i.w.-er desondanks anders besluit, zij geen
tegenspraak mag bieden.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op 20 maart 2008 is klaagster geïnformeerd over een komende wijziging van de huisregels.
Deze wijziging houdt in dat degenen die werkzaam zijn in de reguliere baantjes, waaronder het baantje als sporthulp, bij uitval van hun werkzaamheden arbeid dienen te verrichten op de arbeidszaal. De beroepscommissie is van oordeel dat deze mededeling
heeft te gelden als een regel met een algemene strekking, die geldt voor de desbetreffende gedetineerden. Er is derhalve geen sprake van een klaagster individueel betreffende beslissing van de directeur waartegen op grond van artikel 60, eerste lid,
Pbw
beklag openstaat. De algemene regeling is niet in strijd met een hogere regeling. Op grond van artikel 47, derde lid, Pbw zijn gedetineerden verplicht de hen door de directeur opgedragen arbeid te verrichten. De omstandigheid dat de nieuwe regeling pas
later in de huisregels is opgenomen, doet aan het vorenstaande niet af, hetgeen leidt tot de navolgende uitspraak.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klaagster alsnog niet-ontvankelijk in haar beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 14 augustus 2008

secretaris voorzitter

Naar boven