Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/29584/GM, 24 juli 2023, beroep
Uitspraakdatum:24-07-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          22/29584/GM

    

           

Betreft [klager]

Datum 24 juli 2023

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beroep ingesteld tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts van de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein, locatie DC Zeist (hierna: de inrichtingsarts). Klager beklaagt zich erover dat het tijdstip van zijn medicatie is gewijzigd zonder dat hij daarin is gekend.

De medisch adviseur bij het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft bemiddeld. Het bemiddelingsverslag bevindt zich in het dossier.

De beroepscommissie heeft klager en zijn raadsvrouw mr. J.J. Serrarens gehoord op de digitale zitting van 2 juni 2023.

De inrichtingsarts heeft schriftelijk laten weten niet op de zitting te verschijnen.

Eén van de leden van de beroepscommissie, drs. P.J.M. van Puffelen, kon niet ter zitting aanwezig zijn, maar beslist wel mee op het beroep aan de hand van het dossier en wat ter zitting is besproken, zoals de voorzitter ter zitting heeft uitgelegd. Klager en zijn raadsvrouw  hebben aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager heeft vijf klachten ingediend over het niet ontvangen van zijn hartmedicatie op de afgesproken tijdstippen, in de periode vanaf 20 juni 2022, zonder dit met hem te overleggen. Klager kreeg zijn medicatie altijd twee keer per dag, (sotalol en acetylsalicylzuur) om 8:00 uur en (amlodipine en rosuvastatine) om 21:00 uur. Klager heeft op 22 juni 2022 zijn avondmedicatie niet ontvangen. Op 23 juni 2022 heeft hij zijn ochtendmedicatie niet ontvangen en zijn avondmedicatie dubbel ontvangen om 12:00 uur en om 21:00 uur. Op 24 juni 2022 heeft klager zijn ochtendmedicatie niet ontvangen. Op 29 juni 2022, 30 juni 2022 en 4 juli 2022 stond de medicatie nog op 12:00 uur. Dit heeft tot 14 juli 2022 geduurd. Opmerkelijk is dat in het medisch dossier bij 23 juni 2022 staat vermeld dat klager zijn medicatie op de oude tijden 8:00 uur en 21:00 uur wilde en dat de huisarts de medicatie toch liet staan op 12:00 uur en 21:00 uur. Klager heeft niet gevraagd om het tijdstip te veranderen en weet niet wie dat verzoek heeft gedaan. Klager hecht eraan zijn medicatie om 8:00 uur na het sporten te ontvangen. Het effect van de medicatie is dat hij vermoeid is en zware benen heeft. Wanneer klager alle medicatie in de middag krijgt, heeft dat een negatieve uitwerking op zijn dag. Dat het hoofd zorg niet op al zijn klachten heeft gereageerd is een bijkomende ergernis.

Klager verzoekt om aan hem een tegemoetkoming toe te kennen.

 

Standpunt van de inrichtingsarts

Er heeft op 27 juli 2022 een gesprek plaatsgevonden tussen klager en de justitieel verpleegkundige over zijn klachten. De verpleegkundige vervangt de ondersteuner van het waarnemend Hoofd Zorg. Er is tegen klager gezegd dat als hij iets wil van de medische dienst hij de officiële weg moet bewandelen en een sprekersbriefje moet invullen. Klager heeft dit niet gedaan en in plaats van aan te geven dat hij zijn medicatie mist, is hij gelijk begonnen met klachtenformulieren in te vullen. De verpleegkundige gaat niet over genoegdoeningen en heeft dit punt doorgezet naar degene die hierover een beslissing kan nemen. De verpleegkundigen hebben alles opgeschreven wat er is gebeurd en dit met klager besproken. 

 

3. De beoordeling

Klager heeft – onweersproken – gesteld dat vanaf 20 juni 2022 de verstrekking van zijn hartmedicatie niet telkens op de afgesproken innamemomenten in de ochtend en de avond heeft plaatsgevonden.

Uit het medisch dossier blijkt dat de inrichtingsarts op 20 juni 2022 het tijdstip van de medicatie heeft aangepast naar 12:00 uur. De inrichtingsarts heeft die aanpassing gedaan nadat de afdeling aan de medische dienst had laten weten dat klager steeds vaker de medicatie niet om 8:00 uur kwam ophalen maar om 12:00 uur en haar dan innam. Op 21 juni 2022 was in het voorschrift ook de avondmedicatie verplaatst naar 12:00 uur. Deze wijziging werd de dag erna hersteld, maar op 22 juni 2022 ontving klager ’s avonds nog geen medicatie. Klager heeft deze kwestie op 23 juni 2022 bij de medische dienst aangekaart. De inrichtingsarts heeft in het voorschrift het verstrekken van de medicatie om 12:00 uur en 21:00 uur laten staan. Op 27 juni 2022 werden de tijden in het voorschrift alsnog aangepast naar 8:00 uur. Toch ontving klager op 13 juli 2022 nog steeds om 12:00 uur zijn medicatie. 

Uit het medisch dossier en de nadere schriftelijke toelichting van de justitieel verpleegkundige blijkt niet dat met klager over de aanpassing van het tijdstip van het verstrekken van zijn medicatie is gecommuniceerd en ook niet dat aan hem de reden daarvan is uitgelegd. Daarnaast heeft het tot medio juli 2022 geduurd voordat de medicatie feitelijk weer op het juiste tijdstip werd verstrekt. Daarmee is onvoldoende zorgvuldigheid betracht bij de medicatieverstrekking. Hoewel het innamemoment voor klagers medicatie niet heel erg tijdsafhankelijk is, wordt rosuvastatine bij voorkeur ’s avonds ingenomen. Klager heeft ook aangevoerd dat hij ongemak in de vorm van vermoeidheid en zware benen ondervond als hij zijn medicatie om 12:00 uur moest innemen. 

Het handelen van de inrichtingsarts moet daarom worden aangemerkt als in strijd met de norm zoals bedoeld in artikel 71f, derde lid, onder a. of b., van de Penitentiaire beginselenwet. De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren. De beroepscommissie ziet aanleiding om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen voor het geleden ongemak. Zij zal deze vaststellen op €25,-.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €25,-.

 

 

Deze uitspraak is op 24 juli 2023 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne, voorzitter, drs. K.M.P.A.M. Habryka en drs. P.J.M. van Puffelen, leden, bijgestaan door mr. K. Kiela, secretaris.

 

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven