Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1594/GB, 11 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:11-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1594/GB

Betreft: [klager] datum: 11 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 juni 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Geerhorst te Sittard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 28 mei 2008 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Nieuw Vosseveld te Vught.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht.
Klager vraagt de overplaatsing niet voor zichzelf maar met name voor zijn echtgenote en zijn zoontje van zes jaar. Zijn zoontje moet voor dat bezoek namelijk steeds een dag vrij krijgen van school en daar doet de directeur van die school, in verband
met
de leerplicht van zijn zoontje, steeds moeilijker over. Als klager in Sittard geplaatst zou zijn, zou het allemaal veel gemakkelijker gaan. Daarnaast geldt dat zijn echtgenote hem in Vught niet kan komen bezoeken. Daarvoor moet zij dan steeds anderhalf
uur heen en anderhalf uur terug rijden. Daarnaast is het zo dat de gezinsauto door de Officier van Justitie in beslag is genomen. Zij is daarom afhankelijk van anderen. Ook heeft zij problemen met het zelf rijden, gelet op haar ziektebeeld. Klager
verwijst daarvoor naar de door zijn advocaat overgelegde medische verklaringen. Tenslotte geldt nog dat klagers echtgenote vanaf 29 juni 2008 in verband met haar voorgeschreven medicatie geen enkel voertuig meer mag besturen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het overplaatsingsverzoek is door klager onderbouwd met medisch informatie die ziet op de gezondheidstoestand van klagers echtgenote. Die informatie is evenwel niet actueel. Het ene schrijven is ouder dan één jaar en het andere zelfs ouder dan vier
jaar. De selectiefunctionaris acht de medische noodzaak voor een overplaatsing van klager onvoldoende aangetoond. De selectiefunctionaris heeft er bij zijn beslissing rekening mee gehouden dat contacten met relaties gedurende de detentie nu eenmaal
moeilijker verlopen dan wanneer een persoon niet gedetineerd is.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Een preventief gehechte gedetineerde moet in beginsel worden geplaatst in een h.v.b. in het arrondissement waar hij wordt vervolgd. Door capaciteitsproblemen in de arrondissementen Maastricht en Roermond wordt van dat beginsel afgeweken en
worden gedetineerden in arrondissementen geplaatst zo dicht als mogelijk bij het arrondissement van vervolging. De selectiefunctionaris heeft aangegeven dat slechts in uitzonderlijke gevallen zal worden getracht een gedetineerde in het h.v.b. De
Geerhorst of het h.v.b. Roermond te plaatsen. Nu in de bestreden beslissing niet wordt aangegeven waarom klager niet op de wachtlijst geplaatst kan worden voor een van de inrichtingen waarnaar hij wil worden overgeplaatst dan wel van beide genoemde
inrichtingen, kan gelet op het hiervoor genoemde uitgangspunt niet worden aangenomen dat de bestreden beslissing voldoende met redenen is omkleed. Het beroep moet derhalve gegrond worden verklaard.
Hetgeen hiervoor is overwogen maakt dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd en dat aan de selectiefunctionaris moet worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na
ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 11 augustus 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven