Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1552/GB, 11 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:11-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1552/GB

Betreft: [klager] datum: 11 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 juni 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring/ISD (h.v.b./ISD) Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 18 maart 2008 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Torentijd te Middelburg.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag worden overgeplaatst naar Rotterdam. Reden voor die overplaatsing is dat zijn moeder hem dan kan komen bezoeken. Zij is in verband met haar gezondheidstoestand niet in staat hem in Middelburg te bezoeken. Zij heeft hem tot het moment
van indienen van het beroepschrift nog niet kunnen bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket Breda. Hij heeft om bezoektechnische redenen verzocht om overplaatsing naar het h.v.b./ISD Rotterdam. Voor de redenen voor de afwijzing wordt verwezen naar de afwijzende beslissing van de
selectiefunctionaris. In beginsel is de selectiefunctionaris bereid mee te denken in het zoeken naar een oplossing voor klagers bezoekprobleem. Aan klager wordt perspectief geboden door hem de mogelijkheid te geven om drie maanden na de afwijzende
beslissing een nieuw verzoek te mogen indienen. Vereist is wel dat klagers functioneren in de inrichting, dat thans nog als onvoldoende moet worden bestempeld, dan wel duidelijk moet zijn verbeterd.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager afgewezen omdat klagers functioneren in h.v.b. Torentijd als onvoldoende wordt beoordeeld. De selectiefunctionaris heeft daarbij de inhoud van de selectierapportage van de inrichting zwaar
laten wegen. Uit die rapportage komt naar voren dat klager grensoverschrijdend gedrag vertoont op de afdeling en slecht omgaat met correcties van het personeel.
Daar staat echter tegenover dat de inrichting niet negatief adviseert omtrent de overplaatsing, terwijl vanuit het detentieberaad positief over de overplaatsing wordt geoordeeld. Tevens is het advies van de Officier van Justitie niet negatief terwijl
er
bovendien sprake is van een medische verklaring omtrent de gezondheidstoestand van de moeder, waaromtrent geen advies is gevraagd van de Medisch Adviseur van de Minister. Tegen die achtergrond is de beslissing van de selectiefunctionaris onvoldoende
met
redenen omkleed. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in
tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 11 augustus 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven