Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1570/GB, 11 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:11-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1570/GB

Betreft: [klager] datum: 11 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Mahovic, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 juni 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in Sittard of Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 12 mei 2008 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Nieuw Vosseveld te Vught.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil worden overgeplaatst naar een zuidelijker gelegen h.v.b. Klagers echtgenote, die in Maastricht woont, ondervindt grote financiële problemen als zij haar echtgenoot in Vught wil bezoeken. Ook dient zij voor die bezoeken steeds verlof op te
nemen bij haar werkgever. Weliswaar is enig ongemak voor de bezoekers inherent aan de detentie, maar dat ongemak kan ook zo gering mogelijk worden gemaakt. Klager en zijn echtgenote hebben drie kinderen. Indien die kinderen niet meegaan met het bezoek,
ontstaan er voor klagers echtgenote verdere financiële problemen omdat zij dan opvang moet regelen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Uitgangspunt is dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, worden geplaatst in een h.v.b. in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Slechts in geval van bijzondere omstandigheden in de persoon van de gedetineerde
gelegen kan daarvan worden afgeweken. In verband met capaciteitsproblemen in de arrondissementen Maastricht en Roermond kunnen niet alle daar vervolgde gedetineerden daar worden geplaatst. Getracht wordt die gedetineerden zo dicht als mogelijk in de
buurt van het gerecht van vervolging te plaatsen. Dat is evenwel niet altijd mogelijk omdat ook in de h.v.b.’s in de aangrenzende arrondissementen niet onbeperkt plaats is. Tot heden is overigens nog niet gebleken dat de rechtsgang voor klager door
zijn
plaatsing in Vught wordt verhinderd of ernstig belemmerd. Weliswaar kan klager op een wachtlijst worden geplaatst voor plaatsing in het h.v.b. in Sittard of Roermond, maar dat zal niet tot gevolg hebben dat hij daar snel kan worden geplaatst. De
plaatsen die daar vrij komen, worden in eerste instantie bezet met voorlopig gehechten die vanuit de politiebureaus ingesloten moeten worden. Vervolgens worden daar gedetineerden geplaatst die vanwege dringende redenen van orde en veiligheid uit een
ander(e) h.v.b. of gevangenis weggeplaatst moeten worden. Waar mogelijk, worden vervolgens gedetineerden van de wachtlijst geplaatst. Feitelijk is deze laatste groep gedetineerden dus de derde die in aanmerking komt voor plaatsing. Er wordt wel gekeken
naar eventuele ruilmogelijkheden maar die zijn gering. Slechts weinig gedetineerden in de h.v.b.’s van Sittard en Roermond verzoeken om een overplaatsing. Overigens zal na een veroordeling getracht worden om klager zoveel als mogelijk te plaatsen in
een
inrichting in de regio van voorkeur. Daarbij hebben overigens gedetineerden met een strafrestant van minder dan vier maanden voorrang. Klager ontvangt, zo blijkt uit de bezoekerslijst, vooralsnog regelmatig bezoek.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Uitgangspunt van de wetgever is dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Slechts in geval van aanwezigheid van bijzondere
omstandigheden betreffende de persoon van de gedetineerde kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. Gebrek aan detentiecapaciteit in de arrondissementen Maastricht en Roermond, zoals dit recentelijk is ontstaan, heeft tot gevolg dat voorlopig
gehechten
in deze arrondissementen niet in maar buiten die arrondissementen worden geplaatst. Klager, die wordt vervolgd in het arrondissement Maastricht, heeft verzocht om overplaatsing naar een h.v.b. in Sittard of Roermond. Het overplaatsingverzoek is, gelet
op de door hem aangevoerde redenen, begrijpelijk. Dit verzoek past tevens bij het hiervoor geformuleerde uitgangspunt van de wetgever. De beroepscommissie kan zich niet vinden in de door de selectiefunctionaris gegeven motivering klager niet op een
wachtlijst te plaatsen. Door plaatsing op een wachtlijst maakt klager althans enige kans op overplaatsing. Die is per definitie nihil als daarvan wordt afgezien. Gelet daarop is de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris genomen op gronden die deze niet kunnen dragen. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. Aan de selectiefunctionaris wordt opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak.

Nu de gevolgen van de bestreden beslissing ongedaan gemaakt kunnen worden, acht de beroepscommissie geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 11 augustus 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven