Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1764/GV, 11 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:11-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1764/GV

betreft: [klager] datum: 11 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 juli 2008 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft de verleende toestemming voor algemeen verlof ingetrokken.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Het verlof is ingetrokken omdat klager zich bezig zou houden met criminele activiteiten. Dit zou moeten staan in een brief die klager wilde versturen. Inhoudelijk verwijst klager naar deze brief. Er staan geen bedreigingen in de brief. Als klager en de
geadresseerde problemen krijgen, wil hij geen contact meer met de geadresseerde hebben. Klager heeft geen ‘wiethokken’ genoemd. Hij heeft beschreven dat hij van een slaapkamer gebruik wil maken en veel geld zal verdienen. Klager bedoelt hiermee dat hij
meerdere keren heeft gesolliciteerd naar een baan in de porno-industrie. Hij verwijst hiervoor naar de reactie die hij ontving op zijn sollicitaties. Klager doet niets fout. Hij verbleef tien maanden lang op de verslavings-begeleidingsafdeling (v.b.a.)
Nieuw Vosseveld en kreeg daar geen rapport. Klager doet zijn best om van de drugs en criminaliteit weg te blijven.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Een toestemming voor algemeen verlof werd ingetrokken op verzoek van de directeur van de gevangenis/ISD Nieuw Vosseveld te Vught. Uit briefwisseling is gebleken dat klager zich bezig wil houden met het telen van softdrugs. De directeur heeft klager
geconfronteerd met de inhoud van die brief en klager heeft de plannen aan de directeur toegegeven. Tevens zouden in de brief verkapte bedreigingen zijn geuit.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de gevangenis/ISD Nieuw Vosseveld te Vught heeft geadviseerd om het verleende verlof in te trekken. Klager heeft zich niet gehouden aan de inspanningsverplichting welke geldt op de v.b.a. - verwezen wordt naar een rapportage van 5
september 2007 - en voor TR.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek, wegens - kortweg - diefstal. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 31 december 2008. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van vier dagen te
ondergaan, alsmede vijftien dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

De verleende toestemming voor algemeen verlof is ingetrokken. Hiertoe is besloten op verzoek van de directeur. Dit verzoek is gedaan naar aanleiding van een brief die klager verstuurde naar zijn vriendin. De beroepscommissie heeft kennisgenomen van de
inhoud van deze brief. Zij is van oordeel dat daaruit niet kan volgen dat klager de intentie heeft om criminele activiteiten te ontplooien tijdens zijn verlof. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat de omstandigheden onvoldoende zwaarwegend
zijn
om de afwijzende beslissing thans te kunnen dragen. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard en aan de Staatssecretaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen. Nu de gevolgen van de - herziene - beslissing nog ongedaan te maken
zijn, is er geen reden om klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 11 augustus 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven